| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 i art.54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z 2010 r. Nr 131 poz. 885), zwanym dalej „rozporządzeniem”, Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

I. Uchylić w rozdziale II §2 ust. 2 i wprowadzić nowy §2 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela:

1) 80 zł miesięcznie w oddziałach szkolnych i przedszkolnych liczących do 10 uczniów,

2) 120 zł miesięcznie w oddziałach szkolnych i przedszkolnych liczących od 11 do 20 uczniów,

3) 150 zł miesięcznie w oddziałach szkolnych i przedszkolnych liczących powyżej 20 uczniów,

4) 50 zł miesięcznie za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.”

II. W rozdziale IV §1 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu:

„6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.”

III. uchylić w rozdziale VII znajdujący się tam §1 pkt 3.

IV. uchylić w rozdziale VII §1 pkt 4 i wprowadzić nowy §1 pkt 4 o następującym brzmieniu:

„4. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługuje w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi:

1) dla 1 osoby 20zł. miesięcznie,

2) dla 2 osób 30 zł. miesięcznie,

3) dla 3 osób 40 zł. miesięcznie,

4) dla 4 i więcej osób 50 zł. miesięcznie.”

V. W §1 rozdziału VII po punkcie 5 dodać punkty 6 i 7 o następującym brzmieniu:

„6. Do członków rodziny nauczyciela zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka,

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego dochodu .”

„7. Nauczyciel uprawniony do dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej wpływającej na wysokość tego dodatku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »