| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/ 45/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 4 marca 2011 roku w sprawia przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kochanowice

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego w dalszej części uchwały „Zespołem”, którego celem będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. W celu powołania Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wójt występuje do:• Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach,• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach,• Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,• dyrekcji szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kochanowice,• Straży Gminnej w Kochanowicach,• zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy,• organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu.2. Wójt Gminy może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2, Wójt Gminy podpisuje porozumienie z osobami decyzyjnymi służb, instytucji i organizacji pozarządowych, z których osoby będą członkami Zespołu.4. Powołanie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Wójta Gminy Kochanowice z prośbą o odwołanie.6. O odwołanie członka Zespołu może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wójta Gminy Przewodniczący Zespołu. 7. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Kochanowice.8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie bez ich zgody i wiedzy.9. Przed przystąpieniem do realizacji zadań członkowie Zespołu składają Wójtowi oświadczanie o zachowaniu poufności informacji.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 2. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.3. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Kochanowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.5. Szczegółowe zasady działania Zespołu określa jego regulamin.

§ 4. 1. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie mogą być tworzone grupy robocze.2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 5. Przewodniczący Zespołu sporządza coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. Sprawozdanie to otrzymują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 6. Członkowie Zespołu oraz członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach swych obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »