| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/ 45/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 4 marca 2011 roku w sprawia przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kochanowice

Rada Gminy Kochanowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego w dalszej części uchwały „Zespołem”, którego celem będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. W celu powołania Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wójt występuje do:• Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach,• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach,• Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,• dyrekcji szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kochanowice,• Straży Gminnej w Kochanowicach,• zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy,• organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu.2. Wójt Gminy może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2, Wójt Gminy podpisuje porozumienie z osobami decyzyjnymi służb, instytucji i organizacji pozarządowych, z których osoby będą członkami Zespołu.4. Powołanie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Wójta Gminy Kochanowice z prośbą o odwołanie.6. O odwołanie członka Zespołu może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wójta Gminy Przewodniczący Zespołu. 7. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Kochanowice.8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie bez ich zgody i wiedzy.9. Przed przystąpieniem do realizacji zadań członkowie Zespołu składają Wójtowi oświadczanie o zachowaniu poufności informacji.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 2. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.3. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Kochanowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.5. Szczegółowe zasady działania Zespołu określa jego regulamin.

§ 4. 1. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie mogą być tworzone grupy robocze.2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§ 5. Przewodniczący Zespołu sporządza coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. Sprawozdanie to otrzymują Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 6. Członkowie Zespołu oraz członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach swych obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »