| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec, przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej realizowane jest bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8 00 do 13 00.

§ 2. Brak treści

1. Ustala się opłatę za świadczenie zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego o której mowa w § 1 ust.2 w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Zniżka w wysokości 50% opłaty o której mowa w ust. 1 wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka przysługuje:

1) dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) za drugie i każde następne dziecko

3. Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do dyrektora przedszkola.

§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola publiczne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odpłatności, o których mowa w § 1 i 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 88/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Lubliniec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »