| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Żłobku - należy rozumieć przez to Żłobek Miejski w Lublińcu, 2) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do Żłobka.

§ 2. Brak treści

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 150 zł.

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka w wysokości 6 zł.

3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki - określoną w art.12 ust.3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 3. Brak treści

1. W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.), opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł.

2. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata wynosi 90 zł za drugie i każde następne dziecko.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 668/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Lubliniec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lublińca i Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »