| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/92/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 pkt 10 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. 1. Celem Gminy Piekary Śląskie jest upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinach olimpijskich i nieolimpijskich sportach walki poprzez osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz promocja miasta przez sport.

2. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa niniejsza uchwała.

3. Stypendium ma charakter uznaniowy.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe jest określana w uchwale budżetowej Gminy Piekary Śląskie.

5. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, będącej zawodnikiem.

2. Określenie „zawodnik” oznacza mieszkańca Piekar Śląskich, posiadającego licencję zawodnika zgodnie z przepisami właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego.

3. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział w indywidualnym lub drużynowym współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który:

1) w sportach drużynowych zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu w oficjalnych rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi państwowej lub II ligi państwowej lub w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym, lub

2) zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, lub

3) zdobył medal w Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy.

4) zdobył medal w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży organizowanej przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest zawodnikowi na pisemny wniosek klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego jest on członkiem.

2. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 według wzoru opracowanego przez wydział.

3. Do każdego wniosku zawodnika zrzeszonego w klubie (stowarzyszeniu) musi być dołączony dokument (lub jego potwierdzona kopia), potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub licencja właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego.

4. W przypadku zgłoszenia nowego zawodnika do rozgrywek w trakcie roku budżetowego dopuszcza się złożenie wniosku o stypendium dla tego zawodnika.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) I Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji,

2) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,

3) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

4) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta;

5) Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

3. Wykaz zakwalifikowanych wniosków podpisuje Przewodniczący Komisji i przedkłada go wraz z protokołem Prezydentowi Miasta.

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Prezydent Miasta.

§ 5. Biorąc po uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Piekary Śląskie oraz osiągnięty wynik sportowy ustala się następujące wysokości miesięcznego stypendium sportowego dla poszczególnych zawodników, za:

1) udział w rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym oraz ekstraklasy rozgrywek ligowych: od 200,00 zł do 2 100,00 zł;

2) udział w rozgrywkach na szczeblu I ligi państwowej: od 200,00 zł do 1 700,00 zł;

3) udział w rozgrywkach na szczeblu II ligi państwowej: od 200,00 zł do 1 400,00 zł;

4) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy: od 200,00 zł do 2 100,00 zł;

5) zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy: od 200,00 zł do 1 400,00 zł;

6) zdobycie medalu w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży organizowanej przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy od 200,00 zł do 800,00 zł.

§ 6. 1. Stypendia przyznaje i pozbawia ich Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji.

2. W przypadku uzyskania przez jednego sportowca uprawnień do więcej niż jednego stypendium za osiągnięcia w sporcie wypłacane jest jedno, wyższe stypendium.

§ 7. Pozbawienie zawodnika stypendium może nastąpić w przypadku:

1) pisemnego wystąpienia prezesa macierzystego klubu (stowarzyszenia) o cofnięcie stypendium wraz z uzasadnieniem;

2) zmiany przynależności klubowej;

3) utraty praw zawodnika;

4) utraty zdolności do uprawiania sportu, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) zaprzestania uprawiania sportu;

6) naruszenia norm etyczno-moralnych;

7) rażącego naruszenia przepisów prawa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Tracą moc:

1. Uchwała Nr LIV/535/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 r.;

2. Uchwała Nr XIX/208/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 stycznia 2008 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »