| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/92/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 pkt 10 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. 1. Celem Gminy Piekary Śląskie jest upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinach olimpijskich i nieolimpijskich sportach walki poprzez osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz promocja miasta przez sport.

2. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa niniejsza uchwała.

3. Stypendium ma charakter uznaniowy.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe jest określana w uchwale budżetowej Gminy Piekary Śląskie.

5. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, będącej zawodnikiem.

2. Określenie „zawodnik” oznacza mieszkańca Piekar Śląskich, posiadającego licencję zawodnika zgodnie z przepisami właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego.

3. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział w indywidualnym lub drużynowym współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który:

1) w sportach drużynowych zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu w oficjalnych rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi państwowej lub II ligi państwowej lub w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym, lub

2) zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, lub

3) zdobył medal w Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy.

4) zdobył medal w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży organizowanej przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest zawodnikowi na pisemny wniosek klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego jest on członkiem.

2. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 według wzoru opracowanego przez wydział.

3. Do każdego wniosku zawodnika zrzeszonego w klubie (stowarzyszeniu) musi być dołączony dokument (lub jego potwierdzona kopia), potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub licencja właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego.

4. W przypadku zgłoszenia nowego zawodnika do rozgrywek w trakcie roku budżetowego dopuszcza się złożenie wniosku o stypendium dla tego zawodnika.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) I Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji,

2) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,

3) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

4) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta;

5) Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

3. Wykaz zakwalifikowanych wniosków podpisuje Przewodniczący Komisji i przedkłada go wraz z protokołem Prezydentowi Miasta.

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Prezydent Miasta.

§ 5. Biorąc po uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Piekary Śląskie oraz osiągnięty wynik sportowy ustala się następujące wysokości miesięcznego stypendium sportowego dla poszczególnych zawodników, za:

1) udział w rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym oraz ekstraklasy rozgrywek ligowych: od 200,00 zł do 2 100,00 zł;

2) udział w rozgrywkach na szczeblu I ligi państwowej: od 200,00 zł do 1 700,00 zł;

3) udział w rozgrywkach na szczeblu II ligi państwowej: od 200,00 zł do 1 400,00 zł;

4) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy: od 200,00 zł do 2 100,00 zł;

5) zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy: od 200,00 zł do 1 400,00 zł;

6) zdobycie medalu w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży organizowanej przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy od 200,00 zł do 800,00 zł.

§ 6. 1. Stypendia przyznaje i pozbawia ich Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji.

2. W przypadku uzyskania przez jednego sportowca uprawnień do więcej niż jednego stypendium za osiągnięcia w sporcie wypłacane jest jedno, wyższe stypendium.

§ 7. Pozbawienie zawodnika stypendium może nastąpić w przypadku:

1) pisemnego wystąpienia prezesa macierzystego klubu (stowarzyszenia) o cofnięcie stypendium wraz z uzasadnieniem;

2) zmiany przynależności klubowej;

3) utraty praw zawodnika;

4) utraty zdolności do uprawiania sportu, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) zaprzestania uprawiania sportu;

6) naruszenia norm etyczno-moralnych;

7) rażącego naruszenia przepisów prawa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Tracą moc:

1. Uchwała Nr LIV/535/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 r.;

2. Uchwała Nr XIX/208/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 stycznia 2008 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »