| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/106/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowisk miejskich przy ul. Miasta Auby oraz ul. Grodzieckiej w Czeladzi"

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala :

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin targowisk miejskich przy ul. Miasta Auby oraz ul. Grodzieckiej w Czeladzi”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Traci moc uchwała nr LV/896/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 lipca 2009r w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowisk miejskich przy ul. Miasta Auby oraz ul. Grodzieckiej w Czeladzi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik do Uchwały Nr VIII/106/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Regulamin targowisk miejskich przy ul. Miasta Auby oraz ul. Grodzieckiej w Czeladzi

§ 1. Osoby korzystające z targowisk miejskich są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. 1. Targowisko przy ul. Auby czynne jest codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w godzinach od 6.00 do 18.00.

2. Targowisko przy ul. Grodzieckiej czynne jest codziennie (z wyjątkiem niedziel, poniedziałków i świąt) w godzinach od 6.00 do 18.00

3. Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz Miasta Czeladź

4. Bieżący nadzór nad działalnością i eksploatacją targowisk sprawuje: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 12 w Czeladzi

5. Administratorem targowisk jest PPHU „Kaman II” Czeladź ul. Pieńkowskiego 45

§ 3. 1. Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do:

1) Uiszczania upoważnionemu pracownikowi Administratora stosownej opłaty targowej w wysokości określonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź oraz dodatkowej opłaty za rezerwację miejsc handlowych dla osób zainteresowanych w wysokości określonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź.

2) Zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej, dowodu uiszczenia opłaty eksploatacyjnej oraz dodatkowo dla osób zainteresowanych - dowodu uiszczenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych - do momentu opuszczenia targowisk.

3) Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności.

4) Okazywania w/w dokumentów na żądanie osób upoważnionych do kontroli.

5) Przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów przeciwpożarowych.

6) Przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działalności.

7) Napraw szkód wyrządzonych na targowiskach.

8) Posprzątania zajmowanego stoiska oraz składowania odpadów i nieczystości w miejscach do tegoo wyznaczonych, w tym również letniego i zimowego utrzymania czystości terenu bezpośrednio przyległego do zajmowanego stanowiska.

9) Okazywania na żądanie upoważnionych osób pokwitowania uiszczenia opłaty targowej oraz opłaty eksploatacyjnej ewentualnie dodatkowej opłaty za rezerwację miejsc handlowych.

10) Wykonywania poleceń porządkowych, wydawanych przez osoby upoważnione lub przedstawicieli Administratora.

§ 4. 1. Osobami upoważnionymi do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu i wydawania poleceń porządkowych są:

1) Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

2) Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Czeladź oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

3) Inne osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Na targowisku przy ul. Auby sprzedaż odbywa się w kioskach i na straganach, których właściciele posiadają umowy na dzierżawę nieruchomości. Dopuszcza się handel obnośny z ręki, kosza i stołu. Ponadto dopuszcza się także handel obwoźny artykułami spożywczymi /w tym mięso i wędliny/, pod warunkiem posiadania specjalistycznego, przeznaczonego do tego sprzętu /samochodu wyposażonego w niezbędne urządzenia / oraz certyfikatu HACCP

2. Na targowisku przy ul. Grodzieckiej handel obnośny może być prowadzony wewnątrz targowiska „stałego” /na placu pomiędzy kioskami/

3. Na targowisku przy ul. Grodzieckiej handel obwoźny dopuszcza się jedynie na dawnej części parkingowej targowiska w godzinach od 6.00 do 16.00

4. Prowadzenie działalności handlowej dopuszcza się na obszarach wskazanych w załącznikach mapowych : nr 1- targowisko Auby oraz nr 2 –targowisko Grodziecka

§ 6. 1. Na targowiskach zabrania się:

1) Sprzedaży następujących towarów:

a) paliw płynnych (oleje napędowe, benzyna itp.),

b) napojów alkoholowych,

c) papierów wartościowych,

d) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

e) środków farmaceutycznych, trucizn, narkotyków i tzw. dopalaczy

f) rzeczy pochodzących z przestępstwa, lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży,

g) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana (sprzedaż mięsa, drobiu , ryb i innych art. spożywczych może być dokonywana pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych),

h) artykułów odwołujących się w swej symbolice do znaków, odznaczeń czy symboli faszystowskich lub nazistowskich.

i) handlu zwierzętami

j) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie innych przepisów.

2) Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, z wyjątkiem loterii książkowych.

3) Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.

4) Zaśmiecania i zanieczyszczania targowisk.

5) Handlu w miejscach nie wyznaczonych, a w szczególności na drogach dojazdowych.

6) Pozostawiania pojazdów w miejscach nie wyznaczonych.

7) Poruszania się po terenie targowisk samochodami i pojazdami jednośladowymi poza wyznaczonymi drogami.

8) Głośnego odtwarzania muzyki, jak i głośnego reklamowania lub zachęcania do zakupu przy użyciu sprzętu nagłaśniającego.

§ 7. 1. Do ważenia i mierzenia towarów powinny być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. sztuka, metr, litr, kilogram i ich pochodne oraz inne powszechnie stosowane.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowiskach powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione lub używane w sposób umożliwiający stwierdzenie przez kupującego prawidłowość i rzetelność ważenia i mierzenia.

3. Kontrolę w tym zakresie sprawują stosowne instytucje na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. Do zadań Administratora targowisk należy:

a) bieżące utrzymanie czystości letniej i zimowej ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych

b) usuwanie nieczystości stałych, zgromadzonych przez handlujących w wyznaczonych miejscach

c) utrzymywanie czystości terenu bezpośrednio przyległego do targowiska

d) zapewnienie handlującym możliwości korzystania z w.c., a na targowisku przy ul. Grodzieckiej, również z ciepłej i zimnej wody w istniejącym budynku w.c.

e) wyznaczenie sprzedającemu miejsca handlu na targowiskach,

f) kontrolowanie sprzedających pod kątem posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej i eksploatacyjnej oraz dodatkowej opłaty za rezerwację miejsc handlowych dla osób zainteresowanych,

g) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

2. Administrator, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników targowisk, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu bezpośredniego do wyznaczonego stanowiska sprzedaży.

3. Administrator nie gwarantuje sprzedającemu zabezpieczenia miejsca handlowego w przypadku sprzedaży okazjonalnej.

4. Administrator w miarę możliwości zapewni miejsce (na wyznaczonym parkingu) pojazdom zaopatrzeniowym osób prowadzących handel na targowiskach.

§ 9. 1. Administrator dokonuje podziału miejsc handlowych na targowiskach.

§ 10. 1. Osoba nie przestrzegająca postanowień niniejszego Regulaminu może zostać usunięta z targowisk.

2. Osoba usunięta z targowisk nie może być ponownie dopuszczona do handlu na targowiskach przez okres jednego roku.

§ 11. 1. Powoływanie się na nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób prowadzących handel w obrębie targowiska od jego przestrzegania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 12. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować (na piśmie) do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Czeladź, ul. Elizy Orzeszkowej 12, tel. 32 / 269 61 22.

2. Osoby prowadzące handel mają prawo do powołania Zespołu-Komisji stanowiącej ich reprezentację w zakresie bieżących uzgodnień i konsultacji z Administratorem targowiska

§ 13. 1. Wysokość opłat: eksploatacyjnej i za rezerwację miejsc ustala Zarządzeniem Burmistrz Miasta Czeladź. Wysokość opłaty targowej ustala uchwałą Rada Miejska w Czeladzi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »