| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt zł

1)

do 700,00

140,00

2)

od 700,01 do 1000,00

170,00

3)

od 1000,01 do 1300,00

200,00

4)

od 1300,01 do 1600,00

300,00

5)

powyżej 1600,01

400,00

2. Podstawą do określenia miesięcznego dochodu netto na członka rodziny jest przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka dochody. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających osiągane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka dochody, miesięczna opłata jest naliczana w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

3. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w żłobku ponad 10-godzinny dzienny wymiar opieki nad dzieckiem w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem złotych) dziennie.

§ 3. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1:

1) 50% za drugie dziecko uczęszczające do tego samego żłobka,

2) całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do tego samego żłobka.

§ 4. Do dnia 31 sierpnia 2011 roku wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku pozostanie na dotychczasowym poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na dany rok i wyniesie 138,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych 60/100).

§ 5. Traci moc uchwała Nr 129/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »