| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm .) i art. 3011 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm .),

Rada Miejska w Kłobucku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią wybudowane urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, zwane dalej łącznie urządzeniami, niestanowiące części składowych nieruchomości.

§ 2. Służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie uniemożliwia wykonywania zadań własnych Gminy.

§ 3.

1. Obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem ustalonym przez Burmistrza Kłobucka, w wysokości nie niższej niż określonej w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wynagrodzenie płatne jest:

1) jednorazowo lub

2) w formie opłaty rocznej waloryzowanej corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 4 uchwały.

§ 4. Obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością przesyłu następuje nieodpłatnie jeżeli:

1) równocześnie ustanawia się służebności wzajemne na rzecz Gminy,

2) urządzenia budowane są przez Gminę Kłobuck lub z udziałem środków Gminy Kłobuck,

3) urządzenia budowane są przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Kłobuck,

4) urządzenia po ich wybudowaniu podlegać mają przekazaniu na rzecz Gminy Kłobuck lub Związku Komunalnego, którego Gmina jest uczestnikiem bez zwrotu przedsiębiorcy poniesionych nakładów.

§ 5. Koszty związane z ustanawianiem służebności, w tym koszty spisania aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi przedsiębiorca, na rzecz którego ustanawiana jest służebność przesyłu.

§ 6. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck służebnością przesyłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku wyrażającej zgodę na takie obciążenie.

§ 7. Przepisów uchwały nie stosuje się do ustanowienia służebności przesyłu, w stosunku do których Rada Miejska w Kłobucku przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »