| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art.40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / , art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm. ) Rada Gminy Lelów

uchwala :

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem „

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele niżej wymienionych podmiotów:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie ,

b) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie ,

c) Komisariatu Policji w Koniecpolu,

d) Gimnazjum w Lelowie ,Szkoły Podstawowej w Lelowie ,Szkoły Podstawowej w Nakle , Szkoły Podstawowej w Podlesiu , Szkoły Podstawowej w Ślęzanach oraz Przedszkola w Lelowie ,

e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie ,

f) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lelów .

2. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi .

3. W skład Zespołu mogą także wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż wyżej wymienione , a działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

4. Przedstawiciele podmiotów wymienionych w ust.1, 2 , 3 zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi podmiotami.

5. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lelów zarządzeniem.

6. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

7. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek :

a) podmiotu , który członek Zespołu reprezentuje ,

b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu ,

c) w przypadku rezygnacji członka Zespołu.

8. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 5 .

§ 2. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Lelów a przedstawicielami podmiotów określonych w § 1 pkt. 1do 3 .

2. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach .

3. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów .

4. Przewodniczący Zespołu inicjuje , organizuje i kieruje pracami Zespołu , w szczególności :

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu ,

b) zwołuje posiedzenia Zespołu , z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu ,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji ,

d) tworzy grupy robocze , z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu .

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

6. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych § 1 pkt. 1 do 3 oraz jeśli zajdzie taka konieczność osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu , a nie wchodzące w jego skład .

8. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu .

9. Skład grupy roboczej ustalany jest przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu .

10. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych . Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

11. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące .

12. Z każdego posiedzenia Zespołu należy sporządzić protokół zawierający wykaz osób biorących udział w posiedzeniu , tematykę omawianych spraw ogólnych , przypadki indywidualne i opis działań do podjęcia .

13. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej .

14. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych na pierwszym posiedzeniu składają pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole lub grupie roboczej .

15. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób , w zakresie ustalonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą .

16. Obowiązek zachowania poufności , o którym mowa w ust. 13 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz w grupach roboczych.

§ 3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »