| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipiu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Lipie

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

c) Policji

d) oświaty

e) ochrony zdrowia

f) organizacji pozarządowych

g) kuratorzy sądowi

2. Wójt Gminy występuje do podmiotów o których mowa w ust.1 o wskazanie kandydatów na członków Zespołu.

3. Wójt gminy Lipie może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wskazane w ust.1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Lipie.

5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji , zwraca się do Wójta Gminy Lipie z prośbą o odwołanie.

6. O odwołanie członka Zespołu interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wójta Gminy przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego.

7. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Lipie.

§ 3. 1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt Gminy Lipie w zarządzeniu o powołaniu tegoż zespołu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków zostaje wybrany przewodniczący zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu.

4. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jego członków.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informacje o obecnych osobach, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne oraz podjęte ustalenia.

6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu.

§ 4. 1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być tworzone grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespól Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń.

§ 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »