| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipiu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Lipie

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

c) Policji

d) oświaty

e) ochrony zdrowia

f) organizacji pozarządowych

g) kuratorzy sądowi

2. Wójt Gminy występuje do podmiotów o których mowa w ust.1 o wskazanie kandydatów na członków Zespołu.

3. Wójt gminy Lipie może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wskazane w ust.1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Lipie.

5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji , zwraca się do Wójta Gminy Lipie z prośbą o odwołanie.

6. O odwołanie członka Zespołu interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wójta Gminy przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego.

7. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Lipie.

§ 3. 1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt Gminy Lipie w zarządzeniu o powołaniu tegoż zespołu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków zostaje wybrany przewodniczący zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu.

4. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jego członków.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informacje o obecnych osobach, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne oraz podjęte ustalenia.

6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu.

§ 4. 1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być tworzone grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespól Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń.

§ 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »