| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z póź. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze póź. zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :
§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kuratorów sądowych.
2. Wójt Gminy zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Żywcu oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.
5. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:
a) na jego wniosek;
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.
6. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.
7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie późniejniż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.
11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.
12. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.
13. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
14. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.
15. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
16. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »