| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 - z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Gmina Milówka, wymagające uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

2. Cele, o których mowa w ust. 1,dotyczą:

a) prowadzenia robót w pasie drogowym,

b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt a-c.

§ 2.

1. Wysokość stawek opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały, ustala się następująco:

a) opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni i chodnika pasa drogowego drogi gminnej na cel, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) i pkt. d), za każdy dzień zajęcia, wynosi:

- przy zajęciu do 50% szerokości elementu drogi - 3,00 zł

- przy zajęciu powyżej 50% aż do całkowitego zajęcia elementu drogi - 7,00 zł;

stawki wyżej ustalone stosuje się także przy zajęciu poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

- stawka opłat za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego wynosi - 1,00 zł.

b) stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. b), wynoszą:

- zajęcie w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych, przez urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe - 30,00 zł

- zajęcie w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych, przez pozostałe urządzenia infrastruktury - 70,00 zł

- zajęcie na obiekcie mostowym lub innym obiekcie inżynierskim, bez względu na rodzaj urządzenia - 100,00 zł.

c) stawki opłat dziennych za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na cel, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.c) dla każdego elementu drogi, wynoszą:

1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: - 0,50 zł

2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowego ( koperty) - 0,50 zł

3) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł

4) za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób miejscowo przyjęty tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Traci moc uchwała nr XXV/343/2005 z 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Milówka z późniejszymi zmianami.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »