| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 - z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Gmina Milówka, wymagające uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

2. Cele, o których mowa w ust. 1,dotyczą:

a) prowadzenia robót w pasie drogowym,

b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt a-c.

§ 2.

1. Wysokość stawek opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały, ustala się następująco:

a) opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni i chodnika pasa drogowego drogi gminnej na cel, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) i pkt. d), za każdy dzień zajęcia, wynosi:

- przy zajęciu do 50% szerokości elementu drogi - 3,00 zł

- przy zajęciu powyżej 50% aż do całkowitego zajęcia elementu drogi - 7,00 zł;

stawki wyżej ustalone stosuje się także przy zajęciu poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

- stawka opłat za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego wynosi - 1,00 zł.

b) stawki opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. b), wynoszą:

- zajęcie w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych, przez urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe - 30,00 zł

- zajęcie w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych, przez pozostałe urządzenia infrastruktury - 70,00 zł

- zajęcie na obiekcie mostowym lub innym obiekcie inżynierskim, bez względu na rodzaj urządzenia - 100,00 zł.

c) stawki opłat dziennych za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na cel, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.c) dla każdego elementu drogi, wynoszą:

1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: - 0,50 zł

2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowego ( koperty) - 0,50 zł

3) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł

4) za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób miejscowo przyjęty tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Traci moc uchwała nr XXV/343/2005 z 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Milówka z późniejszymi zmianami.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »