| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.VII.31.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, 41 ust.1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) i uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr III /15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy w Krzyżanowicach uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Użyte w niniejszej uchwale wyrażenia oznaczają

1) Zespół – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny ;

2) członek – należy przez to rozumieć członka Zespołu ;

3) Wójt – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzyżanowice ;

4) Przewodniczący – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu ;

5) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 2. 1. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje członków Zespołu .

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach;

3) Posterunku Policji w Krzyżanowicach;

4) Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Raciborzu;

5) Prokuratury Rejonowej w Raciborzu;

6) jednostek oświatowych Gminy Krzyżanowice;

7) Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach .

3. Z wymienionymi w ust. 2 podmiotami, Wójt zawrze porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

4. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

5. Zadania Zespołu wynikają z art.9b. ust.2 ustawy .

6. Wójt może odwołać w każdym czasie członków Zespołu, a w szczególności:

1) na wniosek Przewodniczącego ;

2) na wniosek członka Zespołu ;

3) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem;

4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu chyba, że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

8. Zespół może tworzyć grupy robocze w składzie i w przypadkach określonych w art. 9 ust. 10 – 14 ustawy .

§ 3. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworkowie przy ul. Zamkowej 50 .

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie .

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego, lub na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt .

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu i grup roboczych określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik do Uchwały Nr 0007.VII.31.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik Nr 1do Uchwały Nr 0007.VII.31.2011 z dnia 02.06.2011r

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »