| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/647/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)

RADA MIASTA RACIBÓRZ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/647/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych wymienionych w § 3 pkt 12 lit. a-b uchwały;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. W przypadku opuszczenia na stałe przez najemcę lokalu, lokal ten może być wynajęty na rzecz wstępnych, zstępnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli osoby te zamieszkiwały wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 2 lat, z zastrzeżeniem, iż najemca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne oraz nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego, a także nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12 .1 Lokale mieszkalne mogą zostać wynajęte na czas trwania stosunku pracy osobom posiadającym wysokie kwalifikacje zawodowe lub sprowadzonym do Raciborza ze względu na potrzeby kadrowe i podejmujące pracę zgodnie z wykształceniem w sferze budżetowej lub samorządowej z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2.Kwalifikacji wniosków o wynajem lokali, o których mowa w ust. 1 dokonuje Prezydent Miasta..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed datą wejścia w życie niniejszej Uchwały stosuje się zapisy tej Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »