| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/647/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)

RADA MIASTA RACIBÓRZ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/647/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych wymienionych w § 3 pkt 12 lit. a-b uchwały;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. W przypadku opuszczenia na stałe przez najemcę lokalu, lokal ten może być wynajęty na rzecz wstępnych, zstępnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli osoby te zamieszkiwały wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 2 lat, z zastrzeżeniem, iż najemca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne oraz nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego, a także nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12 .1 Lokale mieszkalne mogą zostać wynajęte na czas trwania stosunku pracy osobom posiadającym wysokie kwalifikacje zawodowe lub sprowadzonym do Raciborza ze względu na potrzeby kadrowe i podejmujące pracę zgodnie z wykształceniem w sferze budżetowej lub samorządowej z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2.Kwalifikacji wniosków o wynajem lokali, o których mowa w ust. 1 dokonuje Prezydent Miasta..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed datą wejścia w życie niniejszej Uchwały stosuje się zapisy tej Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »