| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/81/11 Rady Gminy Herby

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Herbach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr VII/81/11
Rady Gminy Herby
z dnia 21 czerwca 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W HERBACH ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

§ 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” Wójt Gminy powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 2. Liczbę przedsatwicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami, o których mowa w § 1.

§ 3. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.

§ 4. Kadencja Zespołu trwa trzy lata.

§ 5. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

1) z własnej inicjatywy Wójta,

2) na jego wniosek,

3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

4) na wniosek Przewodniczacego Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni jego zastępca lub osoba wskazana przez przewodniczącego.

§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. W razie niemożliwości uczestnictwa w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie swoich obowiązków.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania. Osoby te są zobowiązane do złożenia oświadczenia o tej samej treści co członkowie Zespołu oraz grup roboczych.

4. Z ważnych przyczyn przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu i terminu wskazanego w ust. 1.

§ 8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

§ 9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia , informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały. Protokół podpisują protokolant i przewodniczący Zespołu.

§ 10. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w trybie uchwały, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które przyjmowane są w formie adnotacji zawartych w protokole posiedzenia.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów przesądza głos przewodniczącego.

3. Uchwałę podpisuje przewodniczący i stanowi ona załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

§ 11. Dokumentacja zgromadzona przez Zespół przechowywana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach, ul. Lubliniecka 33.

§ 12. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi Gminy corocznie sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »