| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 17, poz. 95 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/193/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w Gorzycach, z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:

1. Dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach, zwany dalej „Zakładem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, który podlega Radzie Gminy Gorzyce.”

2. Dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

4)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

5)ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

6)ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

7)Uchwały Nr XX/192/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »