| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie

Na podstawie 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 maja 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Podstawa prawna

Żłobek Miejski w Pszczynie wykonuje zadania własne gminy Pszczyna w zakresie prowadzenia Żłobka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. niniejszego statutu.

Rozdział I
Nazwa Żłobka i jego siedziba

§ 1. 1. Pełna nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski i używana jest w pełnym brzmieniu.

2. Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

3. Obszarem działania Żłobka Miejskiego jest gmina Pszczyna.

4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Żłobkiem Miejskim (zwanym dalej Żłobkiem) jest gmina Pszczyna.

5. Żłobek działa w formie gminnej jednostki budżetowej.

Rozdział II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Głównym celem Żłobka jest zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju dzieciom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach.

3. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa poprzez prowadzenie zajęć w placówce spełniającej wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej;

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka poprzez zatrudnienie personelu spełniającego wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniającymi rozwój psychomotoryczny dziecka;

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej i pedagogicznej z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom poprzez prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;

7) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich;

8) przestrzeganie zasad epidemiologicznych podczas przyjmowania dzieci do Żłobka poprzez prowadzenie codziennych oględzin dzieci przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą przy przyjmowaniu dziecka do placówki;

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania poprzez prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

4. Do realizacji swoich zadań Żłobek posiada:

1) odpowiednie zaplecze techniczne;

2) odpowiednio przygotowaną kadrę.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Żłobka

§ 3. Strukturę organizacyjną Żłobka oraz zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.

Rozdział IV
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 4. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mieszkają na terenie gminy Pszczyna, według kolejności zgłoszeń. W szczególnych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka lub inną sytuacją losową może być ono przyjęte poza kolejnością.

2. Przyjęcia odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc.

3. Jeśli w danym okresie Żłobek nie dysponuje wolnymi miejscami, dziecko wpisuje się na listę oczekujących na miejsce.

§ 5. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem (działającym w imieniu i na rachunek gminy Pszczyna jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem.

§ 6. 1. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku;

2) opłatę za wyżywienie;

3) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku są pobierane, za dni, w których dziecko korzysta z opieki Żłobka. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłaty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 nie są pobierane.

3. Wysokość opłat wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 ustala Rada Miejska w Pszczynie w drodze uchwały.

Rozdział V
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.

2. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową organizację wykonywania zadań Żłobka w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym, wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych przepisami.

4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Żłobka, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji dzieci.

6. Dyrektor Żłobka reprezentuje go na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej gminy Pszczyna na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Żłobek utrzymywany jest ze środków publicznych tj. z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z opłat rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Żłobek działa w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Pszczyny na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Pszczynie w drodze odrębnej uchwały.

2. Statut Żłobka uchwala Rada Miejska w Pszczynie. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »