| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie

Na podstawie 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 maja 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Podstawa prawna

Żłobek Miejski w Pszczynie wykonuje zadania własne gminy Pszczyna w zakresie prowadzenia Żłobka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. niniejszego statutu.

Rozdział I
Nazwa Żłobka i jego siedziba

§ 1. 1. Pełna nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski i używana jest w pełnym brzmieniu.

2. Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

3. Obszarem działania Żłobka Miejskiego jest gmina Pszczyna.

4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Żłobkiem Miejskim (zwanym dalej Żłobkiem) jest gmina Pszczyna.

5. Żłobek działa w formie gminnej jednostki budżetowej.

Rozdział II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Głównym celem Żłobka jest zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju dzieciom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach.

3. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa poprzez prowadzenie zajęć w placówce spełniającej wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej;

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka poprzez zatrudnienie personelu spełniającego wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniającymi rozwój psychomotoryczny dziecka;

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej i pedagogicznej z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom poprzez prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;

7) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich;

8) przestrzeganie zasad epidemiologicznych podczas przyjmowania dzieci do Żłobka poprzez prowadzenie codziennych oględzin dzieci przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą przy przyjmowaniu dziecka do placówki;

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania poprzez prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

4. Do realizacji swoich zadań Żłobek posiada:

1) odpowiednie zaplecze techniczne;

2) odpowiednio przygotowaną kadrę.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Żłobka

§ 3. Strukturę organizacyjną Żłobka oraz zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.

Rozdział IV
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 4. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mieszkają na terenie gminy Pszczyna, według kolejności zgłoszeń. W szczególnych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka lub inną sytuacją losową może być ono przyjęte poza kolejnością.

2. Przyjęcia odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc.

3. Jeśli w danym okresie Żłobek nie dysponuje wolnymi miejscami, dziecko wpisuje się na listę oczekujących na miejsce.

§ 5. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem (działającym w imieniu i na rachunek gminy Pszczyna jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem.

§ 6. 1. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku;

2) opłatę za wyżywienie;

3) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku są pobierane, za dni, w których dziecko korzysta z opieki Żłobka. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłaty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 nie są pobierane.

3. Wysokość opłat wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 ustala Rada Miejska w Pszczynie w drodze uchwały.

Rozdział V
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.

2. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową organizację wykonywania zadań Żłobka w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym, wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych przepisami.

4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Żłobka, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji dzieci.

6. Dyrektor Żłobka reprezentuje go na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej gminy Pszczyna na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Żłobek utrzymywany jest ze środków publicznych tj. z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z opłat rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Żłobek działa w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Pszczyny na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Pszczynie w drodze odrębnej uchwały.

2. Statut Żłobka uchwala Rada Miejska w Pszczynie. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »