| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,z późn. zm.),


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Pszczyna uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem” powołuje zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) Burmistrz Pszczyny w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Pszczyny a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji (jednostek):

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,

d) Pszczyńskiego Zarządu Edukacji,

e) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie,

f) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pszczyna,

g) Kurator Sądu Rejonowego w Pszczynie.

4. Burmistrz Pszczyny zaprasza do pracy w Zespole ponadto przedstawicieli prokuratury oraz innych podmiotów, których celem działania jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

5. Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).

6. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach pracy w Zespole.

§ 3. Burmistrz Pszczyny może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1) na wniosek członka;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) z powodu naruszenia przez członka Zespołu poufności danych, o których mowa w § 2 ust. 6,

5) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 5 lat.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Pszczyny.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza Zespołu spośród pozostałych członków Zespołu zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz określając termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie pozostałych członków Zespołu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek każdego z członków Zespołu.

7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

9. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Pszczyny sprawozdań rocznych z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

10. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

11. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »