| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Prezydent Miasta Racibórz na okres czterech lat powoła Zespół Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu;

3) Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

4) Szpitala Rejonowego w Raciborzu;

5) oświaty;

6) organizacji pozarządowych;

7) kuratorów Sądu Rejonowego w Raciborzu.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić również przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany w trybie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

5. Prezydent Miasta Racibórz może odwołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie, w szczególności:

1) na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

2) na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

6. Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, osoby zaproszone, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno-technicznej, składają Prezydentowi Miasta Racibórz pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, o treści określonej w art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr VIII/105/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »