| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/105/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Prezydent Miasta Racibórz na okres czterech lat powoła Zespół Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu;

3) Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;

4) Szpitala Rejonowego w Raciborzu;

5) oświaty;

6) organizacji pozarządowych;

7) kuratorów Sądu Rejonowego w Raciborzu.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić również przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany w trybie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

5. Prezydent Miasta Racibórz może odwołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie, w szczególności:

1) na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

2) na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

6. Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, osoby zaproszone, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno-technicznej, składają Prezydentowi Miasta Racibórz pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, o treści określonej w art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr VIII/105/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »