| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1)W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji w liczbie od 7 do 10 osób:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku;

b) Posterunku Policji w Rudniku;

c) Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

d) Kuratorzy sądowi;

e) Placówek służby zdrowia (pielęgniarki środowiskowe);

f) Placówek oświatowych (pedagodzy szkolni).

2)Członkowie Zespołu powołani są przez Wójta w drodze zarządzenia, na podstawie porozumień między Wójtem, a przedstawicielami podmiotów, z których członkowie będą wybierani.

3)Wójt odwołuje członka przed upływem kadencji, która trwa cztery lata na jego wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

§ 2.

Organizacja Zespołu

1)Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

2)Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

3)Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4)W ramach potrzeb mogą zostać powołane grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5)Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt.

6)Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera przewodniczącego spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przewodniczącego wybierany jest, także zastępca przewodniczącego większością głosów w głosowaniu jawnym.

7)Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępca, wskazując termin oraz miejsce posiedzenia, o czym powiadamia wszystkich członków, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

8)Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków.

9)Z posiedzenia zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół.

10)Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na spotkaniu Zespołu.

11)Wszystkie zadania i obowiązki Zespołu wykonywane są w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

12)Zadania oraz obowiązki Zespołu i poszczególnych jego członków zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »