| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1)W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujący przedstawiciele instytucji w liczbie od 7 do 10 osób:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku;

b) Posterunku Policji w Rudniku;

c) Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

d) Kuratorzy sądowi;

e) Placówek służby zdrowia (pielęgniarki środowiskowe);

f) Placówek oświatowych (pedagodzy szkolni).

2)Członkowie Zespołu powołani są przez Wójta w drodze zarządzenia, na podstawie porozumień między Wójtem, a przedstawicielami podmiotów, z których członkowie będą wybierani.

3)Wójt odwołuje członka przed upływem kadencji, która trwa cztery lata na jego wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

§ 2.

Organizacja Zespołu

1)Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

2)Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku.

3)Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4)W ramach potrzeb mogą zostać powołane grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5)Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt.

6)Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera przewodniczącego spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przewodniczącego wybierany jest, także zastępca przewodniczącego większością głosów w głosowaniu jawnym.

7)Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępca, wskazując termin oraz miejsce posiedzenia, o czym powiadamia wszystkich członków, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

8)Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków.

9)Z posiedzenia zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół.

10)Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na spotkaniu Zespołu.

11)Wszystkie zadania i obowiązki Zespołu wykonywane są w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

12)Zadania oraz obowiązki Zespołu i poszczególnych jego członków zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »