| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) skonsultowano z klubami sportowymi na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa:

a)szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania wypłaty i cofania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości;

b)szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

c)wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2.

1. Przepisy uchwały dotyczące stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia stosuje się odpowiednio do zawodników — członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz dla trenerów tych drużyn (lub zawodników) i do związanych z nimi działaczy sportowych.

2. Przez użyte w uchwale określenie; „polski związek sportowy” — rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 3.

1. Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych oraz w grach zespołowych.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie opracowanego przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy programu przygotowań zawodnika. Program musi zawierać m.in. okres trwania przygotowań, założone cele sportowe, plan treningów oraz startów w zawodach.

3. W dyscyplinach indywidualnych stypendia mogą otrzymywać zawodnicy, których sukcesy związane z międzynarodowym i krajowym współzawodnictwem sportowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium mieszczą się w kategorii:

1)miejsce I–VI w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów w olimpijskich dyscyplinach sportu,

2)miejsce I–III w Mistrzostwach Polski seniorów oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu,

3)Mistrzostwo Polski seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz miejsce I–III w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w nieolimpijskich dyscyplinach sportu.

4. W grach zespołowych stypendia mogą otrzymać zawodnicy grający w ligach organizowanych i nadzorowanych przez Polskie Związki Sportowe w dyscyplinach posiadających minimum trzy ogólnokrajowe poziomy rozgrywkowe (maks. ilość zawodników ubiegających się o stypendium to liczba zawodników występująca w trakcie meczu na boisku + 2).

5. Stypendium może otrzymać również zawodnik (w dyscyplinach indywidualnych lub w grach zespołowych), którego dotychczasowe osiągnięcia sportowe mogą wskazywać na osiąganie w przyszłości wysokich wyników w zawodach sportowych oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.

§ 4.

1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Rudnik.

2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów i nagród nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.

§ 5.

1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ani zobowiązań organów Gminy Rudnik do ich przyznania tym osobom.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów i nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych wyróżnień.

§ 6.

1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Wójta Gminy Rudnik.

2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą, w sprawach z ust. 1 Wójt współpracuje z Radą Sportu Gminy Rudnik, zwaną dalej „Radą Sportu”, powołaną na zasadach art. 30. ustawy o sporcie.

3. Do prowadzenia spraw z ust. I i 2 oraz do podpisywania umów stypendialnych z Wójtem, Sekretarza Gminy lub inną upoważnioną osobą.

§ 7.

1. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik.

2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia, Wójt Gminy Rudnik informuje Radę Gminy Rudnik na najbliższej sesji oraz Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.

Rozdział 2.
Stypendia sportowe

§ 8.

1. Stypendium sportowe stanowi wypłacaną z budżetu Gminy Rudnik pomoc finansową za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

2. Stypendium sportowe stanowi wypłacaną z budżetu Gminy Rudnik pomoc finansową za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

3. Jeżeli program szkolenia obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, stypendium sportowe przyznane na okres do końca roku kalendarzowego, można przedłużyć na następny rok kalendarzowy z uwzględnieniem § 10 ust. 3.

§ 9.

1. Podstawą ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego.

2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych.

3. Wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego może wynosić:

1)dla zawodników - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - do 10% kwoty, o której mowa w ust. 1;

2)dla zawodników - uczniów szkół średnich - do 15% kwoty, o której mowa w ust. 1;

3)dla zawodników będących juniorami pracujących lub niepracujących po zakończeniu realizacji obowiązku nauki - do 35% kwoty, o której mowa w ust. 1;

4)dla zawodników będących juniorami studiujących na studiach dziennych - do 50% kwoty, o której mowa w ust. 1;

5)dla zawodników - seniorów do 85% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 10.

1. Stypendium sportowe wypłacane jest zawodnikowi, który jednocześnie:

1)uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich

2)reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych;

3)w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym;

4)jest członkiem klubu sportowego prowadzącego działalność na obszarze Gminy Rudnik,

5)jest objęty programem szkolenia;

6)w okresie pobierania stypendium sportowego z budżetu Gminy Rudnik nie będzie pobierał dodatkowego stypendium sportowego z budżetu państwa, ani stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

7)po otrzymaniu informacji i przyznaniu stypendium przez Wójta Gminy zawarł z Gminą Rudnik umowę stypendialną na zasadach z § 12 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego do Wójta Gminy Rudnik może skierować klub sportowy zrzeszający zawodnika lub sam zawodnik, w terminach do 1 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium, a w zakresie stypendiów przyznawanych na okres krótszy niż 1 rok: do 15 lutego, do 15 czerwca oraz do 15 września danego roku kalendarzowego.

2. Wniosek z ust. 1 powinien zawierać:

1)imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika, datę i miejsce urodzenia, a także adres klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;

2)oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych z 9 pkt 6;

3)poświadczenie klubu sportowego o przynależność zawodnika do tego klubu sportowego oraz o uprawianiu w tym klubie dyscypliny sportu z § 9 pkt 1;

4)opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania obowiązku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych;

5)opis wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika w okresie z § 9 pkt 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;

6)odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem;

7)wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;

8)zobowiązanie zawodnika do składania cokwartalnych informacji o poziomie wykonania programu szkolenia, poświadczonych przez polski związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika;

9)zobowiązanie zawodnika do informowania Wójta Gminy Rudnik o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego;

10)zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Wójta Gminy Rudnik o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium na kolejny rok kalendarzowy objęty programem szkolenia z § 7 ust. 4, stosuje się przepisy § 10 ust. 2, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagane ponowne spełnienie przesłanek z § 10 ust. 2 pkt. 3 oraz z § 10 ust. 2 pkt. 5.

4. Wniosek z § 10 ust. 3 powinien dodatkowo zawierać informację polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o poziomie wykonania zadań z programu szkolenia z § 10 ust. 2 pkt 6.

§ 12.

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego z § 10 po jego przekazaniu do właściwego w sprawach sportu referatu Urzędu Gminy Rudnik, podlega w terminie nie dłuższym niż 7 dni sprawdzeniu pod względem kompletności danych. Jeśli wniosek okaże się być niekompletny lub zawiera inne braki formalne, to Wójt Gminy określa wnioskodawcy termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni. Jeśli po upływie tego terminu wniosek nie zostanie uzupełniony lub braki nie zostaną usunięte, to wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym należy wnioskodawcę poinformować w wezwaniu do usunięcia braków formalnych.

2. Wniosek o przyznanie stypendium, po sprawdzeniu w zakresie z § 11 ust. 1, stanowi przedmiot opinii Rady Sportu, w której Rada odnosi się do tego, czy zawodnik i jego wniosek spełniają przesłanki z § 9 i § 10 oraz przedstawia Wójtowi Gminy Rudnik własną propozycję odnośnie zasadności przyznania stypendium, okresu, na jaki może zostać przyznane stypendium i kwoty stypendium.

3. Opinię z § 11 ust. 2 Rada Sportu wydaje na posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Rudnik w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu wniosku.

4. Po otrzymaniu opinii Rady Sportu lub wskutek niepodjęcia przez Radę opinii w terminie tygodnia od pierwszego posiedzenia Rady w danej sprawie, Wójt Gminy Rudnik rozpatruje wniosek pod względem zasadności przyznania i kwoty stypendium oraz okresu, na jaki może zostać przyznane stypendium.

5. Przy rozpoznaniu wniosku Wójt nie jest związany opinią Rady Sportu.

6. O sposobie załatwienia wniosku Wójt niezwłocznie informuje drogą pisemną wnioskodawcę, przedstawiając:

1)w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie — informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego kwocie oraz terminie podpisania umowy stypendialnej z § 13;

§ 13.

1. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Wójtem reprezentującym Gminę Rudnik, winna określać:

1)Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Wójtem reprezentującym Gminę Rudnik, winna określać:

2)wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego;

3)numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium;

4)zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia właściwego do spraw sportu referatu Urzędu Gminy Rudnik o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:

a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia;

b) trwającym dłużej niż 1 tydzień braku przynależności do klubu sportowego prowadzącego działalność w zakresie dyscypliny sportu, której dotyczy stypendium;

c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia;

d) pobieraniu z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, co stypendium sportowe Gminy Rudnik, dodatkowego stypendium z budżetu państwa dla zawodników określonych w art. 34 ustawy o sporcie, bądź stypendium sportowego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

e) dolegliwościach zdrowotnych trwałych lub przewlekłych uniemożliwiających uprawianie sportu,

5)zobowiązanie się przez zawodnika do kierowania do referatu Urzędu Gminy Rudnik z § 11 pkt. 4 cokwartalnych informacji o stanie wykonania programu szkolenia, poświadczonych przez polski związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika;

6)zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia referatu Urzędu Gminy Rudnik o zmianie przynależności klubowej;

7)zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium i odsetek ustawowych na zasadach określonych w § 15.

2. Umowę stypendialną sporządza się w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu otrzymują strony umowy. Trzeci egzemplarz przesyłany jest do klubu sportowego zrzeszającego zawodnika.

3. W przypadku zmiany przez zawodnika przynależności do dotychczasowego klubu sportowego na nowy klub sportowy, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest, aby po przekazaniu odpisu umowy stypendialnej nowy klub sportowy złożył pisemne oświadczenie, że znana jest mu umowa stypendialna oraz, że klub ten uczestniczy w realizacji programu szkolenia i zobowiązuje się przekazywać Wójtowi informacje z § 10 ust. 1 pkt. 10.

4. W referacie Urzędu Gminy Rudnik merytorycznie właściwym do spraw sportu przechowywane są:

1)umowy stypendialne wraz z wnioskami o stypendia i towarzyszącymi im dokumentami oraz dotyczącymi danego stypendium opiniami Rady Sportu

2)oświadczenia klubów sportowych z § 11 ust. 3;

3)podjęte postanowienia o wstrzymaniu wypłaty, o wznowieniu wypłaty i o cofnięciu stypendium sportowego.

5. Członkom Rady Sportu przysługuje prawo wglądu do dokumentów z ust. 4, z uwzględnieniem wymagań ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych .

6. Po zaprzestaniu wypłaty stypendium zawodnikowi przesyła się zaświadczenie potwierdzające okres wypłacania stypendium.

§ 14.

1. Wypłatę stypendium zawodnikowi wstrzymuje się, jeżeli:

1)zaniedbuje on realizację programu szkolenia;

2)został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy;

3)wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu realizującego program szkolenia;

4)nie przedłożył kwartalnej informacji o stanie wykonania programu szkolenia, przewidzianej w § 12 pkt.

2. Wstrzymanie stypendium z przyczyny z ust. 1 pkt. 1 następuje po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez Radę Sportu zwołaną przez Wójta Gminy Rudnik w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

3. 1.Niepodjęcie przez Radę Sportu opinii w okresie z ust. 2 jest traktowane jak pozytywna opinia o wstrzymaniu wypłaty stypendium stosuje się § 12 ust. 5.

4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Wójt powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Radę Gminy w Rudniku i Radę Sportu.

5. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek macierzystego klubu sportowego, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 15.

1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania:

1)zaprzestał realizacji programu szkolenia;

2)odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;

3)zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

4)został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;

5)z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem szkolenia, otrzymuje stypendium sportowe ze źródeł z 9 pkt. 6;

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium cofa się.

3. Cofnięcie stypendium z przyczyny z ust. 1 pkt. 1-3, następuje po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez Radę Sportu zwołaną przez Wójta Gminy Rudnik w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

4. Niepodjęcie przez Radę Sportu opinii w okresie z ust. 3 jest traktowane jak pozytywna opinia o cofnięciu stypendium stosuje się odpowiednio § 12 ust. 5.

5. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust. 1.

6. O cofnięciu stypendium Wójt powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Radę Gminy w Rudniku i Radę Sportu.

§ 16.

1. Stypendium wypłacone po terminie z § 14 ust. 5, a także stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Rudnik.

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania Wójta Gminy Rudnik.

3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 17.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Rudnik, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

3. Nagroda lub wyróżnienie mogą zostać przyznane trenerowi i działaczowi sportowemu, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika.

4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.

5. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

§ 18.

1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

2. Ustała się następujące kategorie nagród dla zawodników:

1)nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym — w wysokości do 150% kwoty z ust. 1;

2)nagroda II stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym — w wysokości do 125% kwoty z ust. 1;

3)nagroda III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym — w wysokości do 75% kwoty z ust. 1;

4)nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym — w wysokości do 100% kwoty z ust. 1;

5)nagroda II stopnia dla zawodnika za osi wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym — w wysokości do 75% kwoty z ust. 1;

6)nagroda III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym — w wysokości do 50% kwoty z ust. 1.

3. Ustala się następujące kategorie nagród dla trenerów:

7)nagroda I stopnia dla trenera za osiągnięcia przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym — w wysokości do 100% kwoty z ust. 1;

8)nagroda II stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym — w wysokości do 75% kwoty Z ust. 1.

4. Ustala się następujące kategorie nagród dla działaczy sportowych:

1)nagroda I stopnia dla działacza sportowego za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym — w wysokości do 75% kwoty z ust. 1;

2)nagroda II stopnia dla działacza sportowego za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym — w wysokości do 50% kwoty z ust. 1.

5. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę.

§ 19.

1. Ustała się następujące kategorie wyróżnień:

1)wyróżnienie I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym;

2)wyróżnienie I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym;

3)wyróżnienie I, II i III stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym

4)wyróżnienie I, II i III stopnia dla trenera za osiągnięcie przez jego zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym;

5)wyróżnienie I, II i III stopnia dla działacza sportowego za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Jednej i tej samej osobie można przyznać w roku kalendarzowym tylko jedno wyróżnienie.

§ 20.

1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1)w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym

2)reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, który jednocześnie:

1)w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku o nagrodę lub wyróżnienie przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2)reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać działaczowi sportowemu, który jednocześnie:

1)w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2)reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

§ 21.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

1)macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;

2)członek Rady Sportu,

3)właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;

4)Wójt Gminy Rudnik w sytuacjach z ust. 5.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1)imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;

2)określenie wnioskodawcy;

3)adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt. 1 i 3;

4)opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia wniosku);

5)opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;

6)uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Rudnik.

4. Wnioski należy składać do końca grudnia danego roku i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Rady Sportu Gminy Rudnik.

§ 22.

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po jego złożeniu na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Rudnik zostaje przekazany do właściwego w sprawach kultury fizycznej Referatu Urzędu, gdzie podlega w terminie nie dłuższym niż 7 dni sprawdzeniu pod względem kompletności danych. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio..

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie z ust. 1, stanowią przedmiot opinii Rady Sportu, w której Rada odnosi się do spełniania przez zawodnika i jego wniosek przesłanek z § 19 oraz przedstawia Wójtowi Gminy Rudnik propozycję odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.

3. Opinię z ust. 2 w sprawie wniosku zgłoszonego w terminie z art. 20 ust. 4, Rada Sportu wydaje do dnia 15 marca.

4. Bez opinii Rady Sportu o zgłoszonym wniosku Wójt nie może przyznać, bądź odmówić przyznania nagrody lub wyróżnienia.

5. Przy rozpoznaniu wniosków Wójt nie jest związany opinią wydaną przez Radę Sportu.

6. O sposobie rozpatrzenia każdego zgłoszonego wniosku Wójt zawiadamia Radę Sportu na najbliższym jej posiedzeniu.

7. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

8. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

9. Do udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych stosuje się odpowiednio z § 21 ust. 5, przepisy ust.1-2 oraz ust. 4-8 kolejnego roku kalendarzowego.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/328/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy.

§ 24.

Nie rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu w trybie uchwały niniejszej.

§ 25.

1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »