| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.79.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), w związku z art. 164 ust.5a, 5b, 5c, 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. 1. Spółki wodne mogą otrzymywać dotacje z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

2. Kwota dotacji w danym roku nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek podmiotu, o którym mowa w §1 ust.1, skierowanym do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie na czas określony pisemnej umowy pomiędzy Miastem a dotowanym podmiotem.

3. Umowa, o której mowa w ust.2 zawiera w szczególności:

1) określenie stron umowy wraz z podaniem szczegółowego opisu zadania, w tym celu na jaki została przyznana dotacja

2) termin i miejsce wykonania zadania

3) wysokość przyznanej dotacji celowej oraz sposób i termin jej przekazania,

4) termin wykorzystania dotacji, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

6) tryb kontroli wykonywania zadania oraz sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie.

4. Umowa, o której mowa w ust.2 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

5. Dotacja przekazywana jest po podpisaniu umowy na rachunek bankowy podmiotu, w terminie określonym w umowie.

§ 3. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokołu odbioru robót,

2) sporządzonego przez podmiot sprawozdania,

3) faktur za wykonane prace

w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

2. Miasto może zażądać od podmiotu dodatkowych dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia wykonanych prac, które określone zostaną w umowie.

§ 4. 1. Miasto może dokonać kontroli realizacji zadania do czasu rozliczenia udzielonej dotacji.

2. Podmiot zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Miasta wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,

2) udokumentowanie realizowanego zadania,

3) przeznaczenie i wykorzystanie otrzymanej dotacji.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystana w całości lub w części, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »