| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.80.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój lub samorząd województwa przekracza 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 3. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań, o których mowa w uchwale.

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 31 marca danego roku budżetowego.

3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

5. Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

3) harmonogram oraz kosztorys lub kalkulację kosztów przewidywanych prac lub robót,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5) projekt prac/robót budowlanych, o ile jest wymagany przepisami prawa,

6) pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa,

7) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów,

8) dokumentację fotograficzną zabytku.

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

8. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Komisja opiniuje wnioski pod względem formalnym i przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta Jastrzębie -Zdrój.

9. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2) znaczenie dla kultury oraz historii Miasta,

3) stan zachowania zabytku,

4) fakt kontynuowania prac,

5) wysokość zaangażowania własnych środków.

10. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój o przyznaniu dotacji, Prezydent Miasta Jastrzębie- Zdrój zawiera z dotowanym umowę określającą w szczególności:

1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób rozliczenia dotacji,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest złożenie Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdania z wykonania prac lub robót.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/530/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach wszczętych w 2010 r., a nie zakończonych do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały nr XXV/530/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

Załącznik do Uchwały Nr IX.80.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały nr IX. 80.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.06.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »