| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie- Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na realizację zadania własnego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 2.

Warunki otrzymywania dotacji

1. O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn.

2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Miasto Jastrzębie-Zdrój zamierza osiągnąć, w zakresie rozwoju sportu obejmuje poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

3. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

5) kosztów poniesionych przez klub sportowy na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 3.

Tryb wsparcia finansowego

1. Dotację na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie- Zdrój, na wniosek klubu sportowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma zostać udzielona, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2011 składa się w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój powołuje komisję konkursową.

4. Przy opiniowaniu wniosków należy brać pod uwagę w szczególności:

1) realizację celów publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu,

2) wysokość planowanych w budżecie Miasta środków przeznaczonych na dotacje celową w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów.

5. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację zadań zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Otrzymanie dotacji przez klub sportowy następuje na podstawie umowy zawartej na czas realizacji zadania.

§ 4.

Kontrola realizacji wykonania zadania

1. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie dotowanego zadania,

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5.

Umowa i rozliczenie dotacji

1. Umowę dotacji zawiera Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój z klubem sportowym.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Integralnym elementem umowy jest wniosek klubu sportowego.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu.

5. Umowa zawiera w szczególności:

1) opis zadania i termin jego realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej przekazania,

3) termin wykorzystania dotacji,

4) tryb i zakres kontroli wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia dotacji,

6) warunki i tryb rozwiązania umowy,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

6. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń wniosku.

7. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

9. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

10. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLV/577/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz Uchwała Nr LIX/748/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/577/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

Załącznik do Uchwały Nr IX.81.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.06.2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »