| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn, zm) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Pawłowice dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pawłowice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy, wysokość stawek dotacji, tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez organy prowadzące placówki.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.);

2) jednostce – należy przez to rozumieć przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego;

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, która założyła przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;

4) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Pawłowice, na zasadach z art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, dotację podmiotową (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej);

5) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią zgodnie z art. 90 ust. 2 b i zgodnie z art. 90 ust 2d ustawy – wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pawłowice, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pawłowice;

6) stawce dotacji – należy przez to rozumieć ułamek ustalony przez Radę Gminy w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji;

7) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji;

8) dotacji należnej dla jednostki – należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.

§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 4. Ustala się stawkę dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do:

1) niepublicznego przedszkola w wysokości 75 % podstawy obliczania dotacji,

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 60 % podstawy obliczania dotacji.

§ 5. 1.Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającej działalność niepublicznej jednostki, jako niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przekazanie do Wójta Gminy Pawłowice przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:

1) dane o organie prowadzącym;

2) typ jednostki;

3) regon jednostki;

4) NIP jednostki;

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji placówek niepublicznych;

6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Pawłowice uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego;

7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja;

8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność. - według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Pawłowice w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę do Wójta Gminy Pawłowice wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 6. Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji rocznej Wójt Gminy Pawłowice informuje organ prowadzący jednostkę o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 7. Kwota dotacji na każdy miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od organu prowadzącego jednostkę o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu przekazywanej do Wójta Gminy Pawłowice. do dnia 15 każdego miesiąca, na wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Pawłowice dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki Wójt Gminy Pawłowice informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 9. 1. Kwota dotacji udzielanej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez:

1) przedstawianie przez organ prowadzący jednostkę:

a) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego,

b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano dotację roczną, składanej do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego. – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym;

3) ocenę, czy poniesione wydatki wg załącznika nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji;

4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Pawłowice należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Pawłowice z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy.

2. Informacje o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej jednostce w roku kalendarzowym.

3. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Pawłowice do dnia 1 lutego roku następnego zawiadamia pisemnie organ prowadzący jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń.

4. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Pawłowice z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o którym mowa w ust. 3.

5. Ustalona kwota zobowiązania na rzecz Gminy Pawłowice jako dotacja pobrana w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z jej przeznaczeniem, następuje na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o którym mowa w ust. 3.

§ 10. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:

1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2;

2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Pawłowice powiadamia organ prowadzący do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji o której mowa w ust. 1.

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Pawłowice z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w ust. 2.

4. Ustalona kwota zobowiązania na rzecz Gminy Pawłowice jako dotacja pobrana w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z jej przeznaczeniem, następuje na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o którym mowa w ust. 2.

§ 11. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Pawłowice możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach z art. 169 oraz art. 252 ustawy powołanej o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 12. 1. Jednostka która otrzymała dotację z budżetu Gminy Pawłowice na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice upoważnieni przez Wójta Gminy Pawłowice do przeprowadzenia kontroli z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Pawłowice jest imienne upoważnienie od Wójta określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;

4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Pawłowice.

7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które mogą dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu gminy Pawłowice lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, o ile jest to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Pawłowice.

9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 13. 1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 12;

2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 7 i załączniku nr 2 do uchwały;

4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b.\ w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały;

5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3, niezgodnej ze stanem faktycznym;

6) wykazania w rozliczeniu dotacji danych niezgodnych ze stanem faktycznym;

7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy.

2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 16. Traci moc uchwała XXVI/313/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2009 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 99 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 99 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

INFOFMACJA O LICZBIE WYCHOWANKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII / 99 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »