| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt. 21, art. 403 ust.2 i ust. 4 pkt.1 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 126, art. 127 ust. 1 pkt.1 ppkt c, art. 128 ust.2, art. 216 ust.2 pkt. 1, art. 249 ust. 4 pkt. 3, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

RADA GMINY POCZESNA uchwala, co następuje:

§ 1. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne, które służą jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń;

b) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody).

§ 2. Przez realizację celu wskazanego w §1a rozumie się modernizację lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:

a) sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 78%, w zakresie 100 % mocy nominalnej;

b) stężenie tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3 ;

c) stężenie tlenku azotu NOx poniżej 600 mg/m3 ;

d) stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3 ;

e) stężenie substancji organicznej (TOC) poniżej 100 mg/m3 ;

f) stężenie benzo (α) piren poniżej 100 μg/m3 ;

g) stężenie pyłu poniżej 150 mg/m3 .

§ 3. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dofinansowania w formie jednorazowej dotacji przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje:

a) ogrzewanie gazem, olejem opałowym, drewnem, energią elektryczną,

b) ogrzewanie przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego,

c) ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

3. Dofinansowaniem objęte są nakłady finansowe poniesione na: zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem, drewnem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, a także zakup urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

a) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,

b) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie gminy Poczesna,

c) właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Poczesna,

d) wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Poczesna.

5. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany adres budynku mieszkalnego lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania.

6. Nie przyznaje się dofinansowania na:

a) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

b) wymianę istniejącego proekologicznego sposobu ogrzewania.

7. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane.

8. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c. o. opalanych paliwem stałym. Likwidacja nie dotyczy pieców kaflowych wykorzystanych jako piece akumulacyjne oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

9. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku.

10. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów kominiarskich, montażu kotłów i innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia , koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

11. W przypadku powrotu do poprzedniego systemu ogrzewania w okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania, kwota dofinansowania podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 4. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały, zawierający następujące dane:

a) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, odpowiednio: NIP, PESEL, REGON;

b) miejsce inwestycji (adres);

c) udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie kserokopii dokumentów, potwierdzonych przez wnioskodawcę;

d) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja;

e) adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

a) dla ogrzewania gazowego, olejowego, węglowego, elektrycznego:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;

- faktura VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę, określające koszty realizacji inwestycji;

- protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu poszczególnego ogrzewania;

- wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów;

- opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku ogrzewania gazowego i węglowego.

- potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go do punktu skupu złomu;

b) dla ogrzewania kolektorem słonecznym:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;

- zgłoszenie robót dla kolektorów montowanych inaczej niż wolnostojących o wysokości urządzeń powyżej 3m;

- szkic lokalizacyjny instalacji kolektora;

- faktura VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę, określające koszty realizacji inwestycji;

- protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania kolektorem słonecznym.

§ 5. Wójt Gminy powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

2. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane na bieżąco do 30 października każdego roku i będą rozpatrzone do końca każdego roku.

3. W przypadku wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

§ 7. 1. Kwoty dotacji ustala się w wysokości:

a) wymiana pieca w domu jednorodzinnym 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

b) wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

c) modernizacja źródła ciepła- (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych),

d) modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej w kwocie wynikającej z iloczynu liczby lokali mieszkalnych oraz kwoty 500 zł,

e) wykorzystanie źródła energii odnawialnej (ogrzewanie kolektorem słonecznym) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym w kwocie 1500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik do Uchwały Nr 78/IX/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek - zmiana systemu ogrzewania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »