| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Strumień przez osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Strumień przez osoby prawne i fizyczne, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Stanisław Świtała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 31 maja 2011 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Strumień przez osoby prawne i fizyczne

Rozdział 1.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 1. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) uczniu - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego;

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć także inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Strumień na podstawie ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację ze środków finansowych ustalanych corocznie w budżecie gminy wynikającej z przyjętej i zatwierdzonej organizacji przedszkola biorąc pod uwagę wydatki bieżące planowane do realizacji w danym roku w przedszkolach publicznych w Gminie Strumień.

2. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się liczbę dzieci wynikającą z zatwierdzonych projektów organizacyjnych przedszkoli publicznych w Gminie Strumień na dany rok szkolny.

§ 3. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Strumień, to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1.

§ 4. Dotacja dla osoby prawnej i fizycznej prowadzącej wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy, przysługuje na ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, lub uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Strumień.

§ 6. 1. Dotacje wypłacane są z budżetu gminy w miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

3. Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi Strumienia w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji Burmistrz Strumienia informuje na piśmie organ prowadzący przedszkole o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola w roku budżetowym, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 7. 1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji Burmistrz Strumienia informuje na piśmie organ prowadzący przedszkole o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola w roku budżetowym, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od ustania prawa do otrzymywania dotacji do złożenia informacji pisemnej do Burmistrza Strumienia.

3. Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok jest złożenie do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego rozliczenia wykorzystania dotacji; wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. O wynikach rozliczenia dotacji udzielonej w roku budżetowym Burmistrz Strumienia do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego zawiadamia na piśmie osobę prowadzącą przedszkole wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub zwrotów.

5. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Strumień z tytułu wyrównania dotacji należnej przedszkolu przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola w terminie do 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy Burmistrz Strumienia ocenia, czy wysokość obliczonej kwoty dotacji ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez przedszkole.

§ 8. 1. Osoba prowadząca przedszkole, które zakończyło działalność w trakcie roku budżetowego, zobowiązana jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:

1) przekazania informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do przedszkola w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji; wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) przekazania rozliczenia wykorzystania dotacji; wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. O wynikach rozliczenia dotacji udzielonej w roku budżetowym Burmistrz Strumienia zawiadamia do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji, osobę prowadzącą przedszkole wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub zwrotów.

Rozdział 2.
Tryb kontroli i zakres kontroli

§ 9. 1. Dotacje udzielone z budżetu gminy są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, na które została przekazana dotacja.

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji budżetu gminy należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Strumień, w kwocie ....... zł dotyczący ........ nazwa dotowanej placówki ...... oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.

§ 10. 1. Burmistrz Strumienia lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzania kontroli.

2. Burmistrz Strumienia o terminie planowanej kontroli zawiadamia na piśmie osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole.

3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Burmistrza Strumienia.

4. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego.

5. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacji na zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

6. W ramach kontroli upoważnione osoby mają prawo do:

1) kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji;

2) wglądu do dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji;

3) badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądania udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowania środków.

7. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Protokół kontroli powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie organu prowadzącego;

3) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji objętej kontrolą;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę;

12) podpisy kontrolujących i kontrolowanych (oraz na każdej stronie protokołu parafki tych osób) lub odręczną adnotację kontrolowanego o odmowie podpisania protokołu (z datą i podpisem).

10. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, przedstawiając równocześnie stosowne dowody.

11. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 i zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem.

12. Kontrolujący na podstawie wniesionych zastrzeżeń ma prawo podjąć dodatkowe czynności wyjaśniające i sprawdzające zasadność wniesionych zastrzeżeń.

13. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 10, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu Burmistrz Strumienia wzywa do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

15. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 14, Burmistrz Strumienia kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski (w formie wystąpienia pokontrolnego) zmierzające do ich usunięcia lub usprawnienia obszaru objętego kontrolą.

§ 11. 1. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Od kwot dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1.

3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

4. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji.

5. Odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się po upływie terminu określonego w ust. 3.

§ 12. Osoba prowadząca przedszkole ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat od końca roku w którym przekazano dotację oryginałów dokumentów finansowych opisanych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji.


Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »