| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/VI/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Włodowice i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, zwane dalej „udzielaniem ulg”, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Włodowice i jej jednostkom podległym oraz wskazuje się organy do tego uprawnione.

§ 2. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub części, rozkładane na raty, odraczane jeżeli:

a) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) należność nie została wyegzekwowana w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego lub gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego;

g) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

h) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;

i) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższej opłaty sądowej od pozwu.

2. Udzielanie ulg może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3. Udzielanie ulg w spłacie odsetek od należności głównej oraz innych należności ubocznych następuje na zasadach i w przypadkach określonych w § 2.

§ 4. 1. Udzielanie ulg powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które pozwoli ocenić zdolność płatniczą dłużnika oraz wykaże przesłanki do zastosowania ulgi.

2. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawione dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich podstawie nie można potwierdzić istnienia przesłanek do udzielenia ulg wzywa się dłużnika do uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.

3. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.

4. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. W przypadku wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę - odsetki liczy się od dnia wymagalności do dnia zapłaty należności głównej.

2. W przypadku wniosku o udzielenie innej ulgi w spłacie należności pieniężnej - odsetki za zwłokę liczy się do dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

3. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty odroczonej należności lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6. 1. Organami uprawnionymi do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych są:

a) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wartość należności nie przekracza 3-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z ostatniego miesiąca roku poprzedzającego zastosowanie ulgi, ogłoszonego przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw,

b) Wójt Gminy – jeżeli wartość należności pieniężnej przekracza kwotę o której mowa w pkt. 1 lit. a.

2. Jeżeli wartość należności jest wyższa niż 10 – krotność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 lit. a udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Finansów, Gospodarki i Mienia.

§ 7. Rozstrzygnięcie przyjmuje formę:

1) Porozumienia (ugody) – w przypadku zastosowania ulgi na wniosek strony.

2) Jednostronnego oświadczenia woli – w przypadku zastosowania ulgi z urzędu.

3) Pisma informującego – w przypadku odmowy udzielenia ulgi.

§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r., Nr 93, poz. 585).

§ 9. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności w terminie:

- do 30 lipca za okres od stycznia do czerwca danego roku,

- do 31 stycznia za okres od lipca do grudnia roku poprzedniego.

§ 10. Traci moc uchwała nr 201/XXV/2005 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.11.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »