| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/VI/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Włodowice i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, zwane dalej „udzielaniem ulg”, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Włodowice i jej jednostkom podległym oraz wskazuje się organy do tego uprawnione.

§ 2. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub części, rozkładane na raty, odraczane jeżeli:

a) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

f) należność nie została wyegzekwowana w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego lub gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego;

g) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

h) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny;

i) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższej opłaty sądowej od pozwu.

2. Udzielanie ulg może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3. Udzielanie ulg w spłacie odsetek od należności głównej oraz innych należności ubocznych następuje na zasadach i w przypadkach określonych w § 2.

§ 4. 1. Udzielanie ulg powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, które pozwoli ocenić zdolność płatniczą dłużnika oraz wykaże przesłanki do zastosowania ulgi.

2. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawione dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich podstawie nie można potwierdzić istnienia przesłanek do udzielenia ulg wzywa się dłużnika do uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.

3. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.

4. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. W przypadku wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę - odsetki liczy się od dnia wymagalności do dnia zapłaty należności głównej.

2. W przypadku wniosku o udzielenie innej ulgi w spłacie należności pieniężnej - odsetki za zwłokę liczy się do dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

3. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty odroczonej należności lub nie zapłaci jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6. 1. Organami uprawnionymi do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych są:

a) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych jeżeli wartość należności nie przekracza 3-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z ostatniego miesiąca roku poprzedzającego zastosowanie ulgi, ogłoszonego przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw,

b) Wójt Gminy – jeżeli wartość należności pieniężnej przekracza kwotę o której mowa w pkt. 1 lit. a.

2. Jeżeli wartość należności jest wyższa niż 10 – krotność wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 lit. a udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Finansów, Gospodarki i Mienia.

§ 7. Rozstrzygnięcie przyjmuje formę:

1) Porozumienia (ugody) – w przypadku zastosowania ulgi na wniosek strony.

2) Jednostronnego oświadczenia woli – w przypadku zastosowania ulgi z urzędu.

3) Pisma informującego – w przypadku odmowy udzielenia ulgi.

§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r., Nr 93, poz. 585).

§ 9. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności w terminie:

- do 30 lipca za okres od stycznia do czerwca danego roku,

- do 31 stycznia za okres od lipca do grudnia roku poprzedniego.

§ 10. Traci moc uchwała nr 201/XXV/2005 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.11.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »