| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 9a ust.15 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Gminy Jejkowice uchwala:

§ 1. Przyjąć zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr VII/23/2011
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 30 maja 2011 r.

Zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

a) Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) Zespół powołuje Wójt Gminy w Jejkowicach.

c) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a jednostkami wymienionymi w rozdziale II pkt 1 mogą być powoływane grupy robocze.

d) Przez użyte w niniejszych zasadach określenia należy rozumieć:

ośrodek pomocy społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach,

zespół – Zespół Interdyscyplinarny w Jejkowicach,

przewodniczący – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jejkowicach,

urząd gminy- Urząd Gminy w Jejkowicach,

wójt – Wójt Gminy Jejkowice.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu.

1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Szkoły podstawowej w Jejkowicach

2) Gimnazjum w Jejkowicach

3) Komisariatu Policji w Gaszowicach

4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

5) Gminnego Przedszkola Publicznego w Jejkowicach

6) Poradni Medycyny Rodzinnej „KRISMED” w Jejkowicach

7) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Rybniku.

2. Powoływanie i odwoływanie członków:

1) Przedstawiciele poszczególnych jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące jednostkami.

2) O wskazanie tych osób występuje wójt gminy na piśmie do kierowników w/w jednostek, wyznaczając termin 14 dni do zgłoszenia kandydata. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić oświadczenie pisemne kandydata o zgodzie na pracę w zespole. W przypadku niezgłoszenia kandydata w wyznaczonym terminie jednostka nie będzie reprezentowana w składzie zespołu.

3) Skład zespołu zostanie ustalony zarządzeniem wójta powołującym zespół.

4) Każdy członek zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole.

5) Członek zespołu i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole mocą zarządzenia wójta.

6) Wójt odwołuje członka zespołu:

- na jego wniosek,

- na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

- na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

7) W przypadku wystąpienia w gminie organizacji pozarządowej działającej w zakresie przemocy, zostanie ona uwzględniona w programie.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu.

1) Przewodniczący zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2) Przewodniczący zostaje wybrany na okres 4 lat.

3) O wyborze przewodniczącego zespołu zostaje pisemnie powiadomiony wójt przez zespół.

4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

- uzasadnionego, pisemnego wniosku wójta w formie zarządzenia.

5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt.1.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania zespołu

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych urzędu gminy – wskazanych przez wójta.

2. Członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy wójtem a instytucjami.

4. Za obsługę techniczno – organizacyjną zespołu odpowiedzialny jest ośrodek pomocy społecznej.

5. Spotkania zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający:

- listę obecności,

- tematykę omawianych spraw ogólnych,

- przypadki indywidualne,

- opis działań do podjęcia.

7. Spotkania organizowane są w siedzibie urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji wchodzących w skład zespołu.

8. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu jest obowiązkowe.

9. Zarządzenie wójta o powołaniu zespołu doręcza się:

- Dyrektorowi szkoły podstawowej w Jejkowicach,

- Dyrektorowi Gimnazjum w Jejkowicach,

- Komendantowi Policji w Gaszowicach,

- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach,

- Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Jejkowicach,

- Kierownikowi Poradni Medycyny Rodzinnej „KRISMED” w Jejkowicach

- Kierownikowi Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich.

10. Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy oraz na stronie internetowej urzędu.

11. Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze.

12. Kadencja zespołu trwa 4 lata.

13. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje wójt w terminie 14 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami o których mowa w pkt. 1

14. Na pierwszym posiedzeniu zespołu wybierany jest przewodniczący zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

15. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

16. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez wójta w drodze zarządzenia.

17. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

18. Posiedzenie zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków zespołu.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »