| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.066.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala,

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Krzepice zadań z zakresu rozwoju sportu.

2. Wspieranie finansowe może następować w formie przyznania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Krzepice będzie zmierzało do osiągnięcia celu publicznego w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Krzepice lub;

2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Krzepice do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. O dotacje, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego jakim jest wspieranie rozowju sportu w Gminie Krzepice mogą ubiegać się kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze Gminy Krzepice.

2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857)

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 95% wydatków ogółem.

Rozdział 3.
Tryb otrzymania dotacji

§ 4. 1. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przyznana przez Burmistrza Krzepic na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem że wnioski dotyczące 2011 roku mogą być składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Burmistrz Krzepic może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Krzepic wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania.

8. Decyzję o udzieleniu dotacji i kwocie dotacji podejmuje Burmistrz Krzepic.

Rozdział 4.
Umowa o dotacje i rozliczenie dotacji

§ 5. 1. Otrzymanie dotacji następuje poprzez zawarcie umowy dotacji.

2. Umowę dotacji zawiera Burmistrz Krzepic z właściwym klubem sportowym.

§ 6. 1. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji, tryb płatności, opis zakresu rzeczowego zadania, termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja, termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania oraz postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych.

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Burmistrza Krzepic.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od zaakceptowanego wniosku.

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza Krzepic.

§ 7. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.066.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10.066.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »