| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Kuźni Raciborskiej uchwala:

§ 1.

Burmistrz Miasta - udziela dotacji i zleca realizację zadań innych niż określone w ustawie, o której mowa w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Dotacja może być udzielona po wyborze oferty podmiotu zamierzającego realizować wyodrębnione zadanie publiczne.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania pobiera druk oferty i przedkłada go w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

3. Wzór oferty, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje oraz powinna być podpisana zgodnie z przepisami o składaniu oświadczeń woli obowiązującymi w podmiocie ubiegającym się o dotacje.

5. Oferta powinna być złożona w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy w którym ma być udzielona dotacja.

§ 3.

1. Właściwy merytorycznie referat (pracownik) Urzędu Miasta po weryfikacji formalno – prawnej oferty wydaje opinię o celowości realizacji zadania przez podmiot oraz o tym, czy zadania wskazane w ofercie można zrealizować efektywniej w sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. O negatywnej opinii referatu (pracownika) bezzwłocznie informowany jest podmiot składający ofertę, który w ciągu 3 dni ma prawo złożyć odwołanie wraz z dodatkowym wyjaśnieniem do Burmistrza. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania może uwzględnić odwołanie podmiotu.

2. Zbiorcze zestawienie ofert zaopiniowanych przez referaty (pracowników) merytoryczne, przekazywane są do Skarbnika Miasta.

3. Burmistrz podejmuje decyzję o umieszczeniu zadań w projekcie uchwały budżetowej lub jej zmiany.

§ 4.

1. Burmistrz może w ciągu roku budżetowego wystąpić z inicjatywą ogłoszenia postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację zadania publicznego, które zostanie sfinansowane z budżetu gminy. Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kuźni Raciborskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać informację obejmującą:

a) rodzaj zadania;

b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

c) termin i warunki realizacji zadania;

d) zasaday przyznawania dotacji;

e) termin składania ofert;

f) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert;

g) wymagane załączniki składane wraz z ofertą.

3. W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania ofert, właściwy merytorycznie referat (pracownik) Urzędu Miasta weryfikuje oferty zgodnie z zapisami § 3.

4. Oferty składane są na formularzach zgodnie z załącznikiem o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 5.

1. Po podpisaniu umowy Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie zawierające następujące informacje:

1) nazwę podmiotu, któremu zlecono zadanie i udzielono dotacji;

2) rodzaj zadania zleconego podmiotowi do wykonania;

3) wysokość przyznanej dotacji.

2. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może odmówić zgody na zawarcie umowy dotacji.

§ 6.

1. Do obowiązków referatu (pracownika) Urzędu Miejskiego nadzorującego merytorycznie wykonywane zadanie należy przeprowadzanie kontroli terminowości i rzetelności jego realizacji, zarówno w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta, może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie wyjaśnień dotyczących wykonania zadania. Podmiot na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje zarówno w siedzibie podmiotu kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.

5. Wyniki kontroli przedstawiane są Burmistrzowi w terminie 14 dni po przeprowadzonej kontroli (w przypadku kontynuacji zadania), a w przypadku zakończenia zadania w terminie 21 dni po przeprowadzonej kontroli.

§ 7.

1. Podmiot, który otrzymał dotacje na realizację zadania, dokonuje jej rozliczenia po wykonaniu zadania w terminie określonym w umowie, przedkładając Burmistrzowi:

1) sprawozdanie z wykonania zleconego zadania,

2) uwierzytelnione kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów dotyczących poniesionych wydatków na realizację zadania oraz dowody ich opłacenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powinno zawierać szczegółową informację o realizacji zleconego zadania i uzyskanych efektach.

§ 8.

1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania, Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach realizujących określone zadania oraz o kwotach udzielonych, wykorzystanych, rozliczonych i nierozliczonych przez nich dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest umieszczana w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/383/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwiec 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik do Uchwały Nr VII/65/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »