| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego typu kościół lub dom modlitwy

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego typu kościół lub dom modlitwy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych, uchwala:

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego, będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, posiadających osobowość prawną, zwanych dalej „Podmiotem”, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej

§ 2.

1. Uchwała określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez wymianę kotłów c.o. lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tzw. niskich emitorów.

2. Wysokość dotacji wynosi 70% nakładów poniesionych przez Podmiot na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych (bez kosztów projektu, zakupu wyposażenia dodatkowego, montażu itp.) takich jak:

- kotły elektryczne,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe,

- pompy ciepła,

- kotły opalane biomasą,

- wkłady kominkowe zasilane drewnem,

- kotły zasilane paliwem stałym - z automatycznym dozowaniem paliwa posiadające świadectwo badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego" bez możliwości pominięcia mechanicznego załadunku,

nie więcej jednak niż 50 000 zł .

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

§ 3.

1. Dotacja celowa udzielana jest na jedno źródło ogrzewania w budynkach o funkcji kultu religijnego typu budynek kościoła lub dom modlitwy.

2. Udzielenie dotacji celowej odbywa się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, który powinien zawierać:

a) dane Podmiotu: nazwa podmiotu, adres siedziby, telefon kontaktowy, NIP, REGON,

b) miejsce i rodzaj przeprowadzonej inwestycji,

c) nazwę banku i nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja,

d) odpowiednie załączniki, o których mowa w ust. 3.

3. Do wniosku o dotację należy załączyć:

a) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, o którym mowa w ust. 1,

b) oryginał rachunku lub faktury VAT świadczący o poniesionych kosztach,

c) protokół odbioru technicznego instalacji grzewczej (opinia kominiarska, gazownia, zakład energetyczny),

d) kserokopia świadectwa badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego" (dla kotłów zasilanych paliwem stałym z automatycznym dozowaniem paliwa),

e) w uzasadnionym przypadku wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. specyfikacja do faktury VAT, decyzja o wpisie do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

4. Podmiot składając wniosek o dotację oświadcza jednocześnie o likwidacji dotychczasowego kotła c.o./pieca węglowego.

5. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu.

Sposób rozliczania dotacji celowej

§ 4.

1. Udzielenie i rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Podmiotem a Gminą Łaziska Górne.

2. Umowa określa w szczególności:

a) strony umowy,

b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

c) wysokość udzielonej dotacji i sposób jej wypłaty,

d) zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 w ciągu 3 lat od daty udzielenia dotacji, przez upoważnioną Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne,

e) zwrot dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia przez Komisję wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań emisyjnymch dla danego urządzenia grzewczego.

3. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany nr konta bankowego Podmiotu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.

4. Udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w terminie do 31 stycznia po upływie roku kalendarzowego, poprzez zamieszczenie:

- nazwy Podmiotu i adresu siedziby,

- nazwy zadania inwestycyjnego,

- wysokości udzielonej dotacji,

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.laziska-gorne.bip.info.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Wnioski spełniające warunki niniejszej Uchwały mogą być składane do 1 grudnia każdego roku budżetowego i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych lub złożenia wniosku po 1 grudnia wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

2. O dotację można ubiegać się co 8 lat przy każdej następnej wymianie systemu grzewczego, od dnia przyznania poprzedniej dotacji oraz po upływie 8 lat od dnia oddania do użytkowania budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr X/99/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały wniosek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »