| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Mysłowicach w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr LXXIII/1061/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2010r. oraz Uchwała Nr VIII/74/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr X/139/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

§ 1. Żłobek Miejski w Mysłowicach, zwany dalej „żłobkiem” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zm.)

4. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedziba żłobka znajduje się w Mysłowicach przy ul. Reymonta 11.

2. Obszar działania żłobka obejmuje teren Miasta Mysłowice.

3. Żłobek stanowi jednostkę organizacyjną Miasta Mysłowice, a gospodarkę finansową prowadzi w formie gminnej jednostki budżetowej.

4. Organem założycielskim żłobka jest Miasto Mysłowice.

5. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.

6. Żłobek funkcjonuje cały rok i dysponuje 80 miejscami.

7. Szczegółową organizację pracy oraz godziny pracy żłobka, określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora .

§ 3. Celem działalności żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci, we współdziałaniu z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej „rodzicami”.

§ 4. 1. Zadania żłobka oprócz wymienione w art. 10 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane są również poprzez:

1)wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,

2)tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,

3)zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej i jej monitorowanie.

2. Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje poprzez:

1)tworzenie i realizacja planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,

2)tworzenie i realizację programu adaptacji,

3)działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,

4)współpracę z rodzicami.

3. Żłobek współpracuje z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających do żłobka w szczególności poprzez:

1)informowanie rodziców przez opiekunów w żłobku o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,

2)współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,

3)możliwość uczestnictwa rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych,

4)prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.

4. Ogólne warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa Regulamin rekrutacyjny będący załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 7, w szczególności:

1)dzieci przyjmowane są regularnie w zależności od liczby wolnych miejsc w żłobku;

2)podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się raz w roku, w miesiącu czerwcu,

3)dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka, w zależności od możliwości jakimi placówka dysponuje, aby zapewnić dzieciom właściwą opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia,

4)w dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy i po przebytej chorobie rodzice przedkładają w żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej,

5)odmowa przyjęcia dziecka do żłobka może nastąpić w sytuacjach:

a) braku wolnego miejsca w żłobku, w przypadku określonym w ust 2,

b) nie wniesienia, w terminie wyznaczonym przez dyrektora żłobka, opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

c) stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka.

§ 5. 1. Rodzic jest zobowiązany do ponoszenia z góry za dany miesiąc opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze Żłobkiem Miejskim w Mysłowicach reprezentowanym przez dyrektora.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta odrębną uchwałą.

3. Rodzic wnosi miesięczną opłatę za pobyt bez względu na liczbę dni pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu, która nie podlega zwrotowi.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dzienna opłata za wyżywienie zwracana jest w pełnej wysokości z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Rozliczenie kosztów wyżywienia w związku z nieobecnością dziecka w żłobku rozliczane są w kosztach wyżywienia należnych za miesiąc następny poprzez odpowiednie ich pomniejszenie.

§ 6. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor żłobka w oparciu o udzielone przez Prezydenta Miasta Mysłowice pisemne pełnomocnictwo.

2. Stosunek pracy z dyrektorem żłobka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Mysłowice.

3. Dyrektor kieruje żłobkiem przy pomocy głównego księgowego i zastępcy dyrektora.

4. Organizację wewnętrzną żłobka i stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora.

5. Zadania dyrektora :

a) jest przełożonym pracowników żłobka oraz wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy,

b) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania żłobka samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, z wyłączeniem decyzji należących do kompetencji Prezydenta Miasta Mysłowice,

c) zarządza wydzielonym majątkiem w trybie art.45 ustawy o samorządzie gminnym,

d) zawiera umowy z tytułu świadczonych usług z rodzicami,

e) zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny w żłobku oraz warunki bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie żłobka.

§ 7. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla gminnych jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

3. Żłobek uzyskuje środki finansowe z budżetu Miasta Mysłowice:

a) na działalność statutową,

b) na realizację inwestycji.

4. Żłobek realizuje dochody będące dochodami Miasta Mysłowice:

a) z odpłatnych świadczeń ponoszonych przez rodziców ,

b) inne dochody.

5. Żłobek może otrzymywać środki finansowe na realizacje zadań z projektów rządowych i unijnych.

§ 8. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Żłobka Miejskiego z dnia 24.02.2011 roku.

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »