| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/196/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927),

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości powstałe w wyniku nowej inwestycji, nowe budynki, nowe części budynków oraz nowe budowle, nowe części budowli, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy Miasta Mysłowice nowe inwestycje.

2. Zwolnieniem, o którym mowa w ust 1 objęte są przedmioty opodatkowania, co do których – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 3 Uchwały.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje teren Gminy Miasta Mysłowice i przysługuje przedsiębiorcom, spełniającym warunki określone w:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) – zwanym w dalszej części Rozporządzeniem oraz

- Niniejszej Uchwale – zwanej w dalszej części Uchwałą.

§ 2. Uchwała określa tryb i formę zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej przewidzianej w rozporządzeniu oraz dodatkowe warunki, które muszą spełniać przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie Gminy Miasta Mysłowice.

§ 3. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, powinien dokonać zgłoszenia tego faktu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w terminie do dnia 31.12.2011r., Prezydentowi Miasta Mysłowice.

2. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Za datę dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu formularza, o którym mowa w ust. 2 – do Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 4. Po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, powinien złożyć Prezydentowi Miasta Mysłowice, w terminie 14 dni ,dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji.

§ 5. 1. Wraz ze zgłoszeniem zamiaru korzystania ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, a także utrzymywania inwestycji przez okres, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Stosownie do zapisu art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późń. zm.), przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, jest zobowiązany do przedłożenia informacji (oświadczenia), o którym mowa w w/w przepisach na formularzu którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 37 ust 6 powołanej ustawy.

§ 6. Zwolnienie z tytułu realizacji nowej inwestycji, o której mowa w § 1 przysługuje, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- zakończenie nowej inwestycji w okresie 2 lat od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały;

- nieposiadanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia;

- poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w kwocie co najmniej 500.000 zł.

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowej inwestycji przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, o których mowa w § 1 Uchwały.

2. Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 Rozporządzenia lub maksymalną wielkość pomocy, wymienionej w § 9 Rozporządzenia, nie dłużej niż na okres 2 lat od zakończenia inwestycji.

§ 8. Przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia – przedsiębiorca przedkłada Prezydentowi Miasta Mysłowice:

- deklarację (korektę deklaracji)/informację w sprawie podatku od nieruchomości - z zachowaniem zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

- oświadczenie o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 Rozporządzenia;

- oświadczenie o pokryciu co najmniej 25 % kosztów nowej inwestycji ze środków własnych;

- dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji (zakończenia budowy przedmiotu opodatkowania, składającego się na nową inwestycję), tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzajacy przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy;

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji;

- informacje, o których mowa w § 5 ust 3 Uchwały, według stanu na dzień, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do zwolnienia na mocy Uchwały.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku podatkowego objętego zwolnieniem oraz w okresie 5 lat od ostatniego roku objętego zwolnieniem, począwszy od roku, w którym rozpoczął realizację nowej inwestycji uprawniającej do zwolnienia na podstawie uchwały, sprawozdania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Mysłowice o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę bądź zmianę.

3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia roku podatkowego, w którym przekroczono tą intensywność.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku nie spełnienia warunków, od których uzależnione jest to zwolnienie, udzielone na zasadach przewidzianych w przepisach Rozporządzenia i Uchwały, jak również w przypadku nie złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lub podania w nim nieprawdziwych danych. Utrata prawa do zwolnienia następuje za cały jego okres, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

§ 10. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/196/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zgłoszenie o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/196/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku od nieruchomości

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »