| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/196/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927),

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości powstałe w wyniku nowej inwestycji, nowe budynki, nowe części budynków oraz nowe budowle, nowe części budowli, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy Miasta Mysłowice nowe inwestycje.

2. Zwolnieniem, o którym mowa w ust 1 objęte są przedmioty opodatkowania, co do których – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 3 Uchwały.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje teren Gminy Miasta Mysłowice i przysługuje przedsiębiorcom, spełniającym warunki określone w:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) – zwanym w dalszej części Rozporządzeniem oraz

- Niniejszej Uchwale – zwanej w dalszej części Uchwałą.

§ 2. Uchwała określa tryb i formę zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej przewidzianej w rozporządzeniu oraz dodatkowe warunki, które muszą spełniać przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie Gminy Miasta Mysłowice.

§ 3. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, powinien dokonać zgłoszenia tego faktu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w terminie do dnia 31.12.2011r., Prezydentowi Miasta Mysłowice.

2. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Za datę dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu formularza, o którym mowa w ust. 2 – do Urzędu Miasta Mysłowice.

§ 4. Po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, powinien złożyć Prezydentowi Miasta Mysłowice, w terminie 14 dni ,dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji.

§ 5. 1. Wraz ze zgłoszeniem zamiaru korzystania ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, a także utrzymywania inwestycji przez okres, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Stosownie do zapisu art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późń. zm.), przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, jest zobowiązany do przedłożenia informacji (oświadczenia), o którym mowa w w/w przepisach na formularzu którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 37 ust 6 powołanej ustawy.

§ 6. Zwolnienie z tytułu realizacji nowej inwestycji, o której mowa w § 1 przysługuje, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- zakończenie nowej inwestycji w okresie 2 lat od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały;

- nieposiadanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia;

- poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w kwocie co najmniej 500.000 zł.

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowej inwestycji przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, o których mowa w § 1 Uchwały.

2. Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 Rozporządzenia lub maksymalną wielkość pomocy, wymienionej w § 9 Rozporządzenia, nie dłużej niż na okres 2 lat od zakończenia inwestycji.

§ 8. Przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia – przedsiębiorca przedkłada Prezydentowi Miasta Mysłowice:

- deklarację (korektę deklaracji)/informację w sprawie podatku od nieruchomości - z zachowaniem zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

- oświadczenie o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 Rozporządzenia;

- oświadczenie o pokryciu co najmniej 25 % kosztów nowej inwestycji ze środków własnych;

- dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji (zakończenia budowy przedmiotu opodatkowania, składającego się na nową inwestycję), tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzajacy przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy;

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji;

- informacje, o których mowa w § 5 ust 3 Uchwały, według stanu na dzień, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do zwolnienia na mocy Uchwały.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku podatkowego objętego zwolnieniem oraz w okresie 5 lat od ostatniego roku objętego zwolnieniem, począwszy od roku, w którym rozpoczął realizację nowej inwestycji uprawniającej do zwolnienia na podstawie uchwały, sprawozdania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Mysłowice o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę bądź zmianę.

3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia roku podatkowego, w którym przekroczono tą intensywność.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku nie spełnienia warunków, od których uzależnione jest to zwolnienie, udzielone na zasadach przewidzianych w przepisach Rozporządzenia i Uchwały, jak również w przypadku nie złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lub podania w nim nieprawdziwych danych. Utrata prawa do zwolnienia następuje za cały jego okres, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

§ 10. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/196/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zgłoszenie o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/196/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku od nieruchomości

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »