| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stypendium i nagrody wypłacane są w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Pilchowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr  VIII / 62 / 11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 2 czerwca 2011 r.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM.

§ 1. Celem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i nagród za osiągnięcia naukowe, artystyczne sportowe i społeczne jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

§ 2. Stypendium i nagrody przyznaje Wójt Gminy Pilchowice na wniosek Dyrektora szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody, którego wzór określi Wójt Gminy Pilchowice, Dyrektor szkoły składa w Sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice w terminie do 30 czerwca danego roku .

§ 4. Stypendia i nagrody przyznawane są jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej i uczniom klas I – III Gimnazjum.

§ 5. Liczba stypendiów, nagród i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok.

§ 6. 1. Liczba stypendiów, nagród i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok.

a) średnią ocen minimum 5,50

b) ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową

§ 7. 1. Nagrodę przyznaje się uczniowi, który spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim (zajął I-III miejsce) i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,

b) zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,

c) zajął I – III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie lub przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową,

d) zdobył medal w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim

e) reprezentuje gminę w konkursach, przeglądach lub wystawach,

f) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Pilchowice może przyznać uczniowi nagrodę z własnej inicjatywy.

3. Wysokość jednorazowej nagrody w konkurencjach zespołowych będzie uzależniona od osiągniętego sukcesu i przyznana dla zespołu.

4. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach nagroda zostanie przyznana za osiągnięcia o najwyższej randze.

§ 8. Stypendia lub nagrody wypłacane będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą również składać stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne w terminie do 30 czerwca danego roku.

2. Wójt Gminy Pilchowice może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu komisji.

§ 10. Listę stypendystów i uczniów nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »