| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stypendium i nagrody wypłacane są w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Pilchowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr  VIII / 62 / 11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 2 czerwca 2011 r.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM.

§ 1. Celem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i nagród za osiągnięcia naukowe, artystyczne sportowe i społeczne jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

§ 2. Stypendium i nagrody przyznaje Wójt Gminy Pilchowice na wniosek Dyrektora szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody, którego wzór określi Wójt Gminy Pilchowice, Dyrektor szkoły składa w Sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice w terminie do 30 czerwca danego roku .

§ 4. Stypendia i nagrody przyznawane są jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej i uczniom klas I – III Gimnazjum.

§ 5. Liczba stypendiów, nagród i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok.

§ 6. 1. Liczba stypendiów, nagród i ich wysokość uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pilchowice na dany rok.

a) średnią ocen minimum 5,50

b) ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową

§ 7. 1. Nagrodę przyznaje się uczniowi, który spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim (zajął I-III miejsce) i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,

b) zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,

c) zajął I – III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie lub przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową,

d) zdobył medal w konkurencjach zespołowych na szczeblu wojewódzkim

e) reprezentuje gminę w konkursach, przeglądach lub wystawach,

f) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Pilchowice może przyznać uczniowi nagrodę z własnej inicjatywy.

3. Wysokość jednorazowej nagrody w konkurencjach zespołowych będzie uzależniona od osiągniętego sukcesu i przyznana dla zespołu.

4. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach nagroda zostanie przyznana za osiągnięcia o najwyższej randze.

§ 8. Stypendia lub nagrody wypłacane będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogą również składać stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne w terminie do 30 czerwca danego roku.

2. Wójt Gminy Pilchowice może przekazać wnioski do zaopiniowania powołanej w tym celu komisji.

§ 10. Listę stypendystów i uczniów nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »