| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.8.2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 64 ust. 3 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95) oraz 11 pkt 2 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Zgromadzenie MZWiK, uchwala: REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujacy na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

2) Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.);

b) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

c) odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy;

d) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy;

e) taryfa – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

f) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy;

g) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, oplombowany przez przedsiębiorstwo;

h) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, oplombowany przez przedsiębiorstwo;

i) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15) ustawy;

j) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

§ 2. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.

Rozdział II.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

a) dostawę wody w ilości ustalonej w umowie, zawartej z odbiorcą,

b) ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie niższe niż 0,1 MPa i nie wyższe niż 0,6 MPa,

c) wodę zdatną do spożycia przez ludzi, odpowiadającą jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

d) regularne prowadzenie kontroli jakości wody,

e) sprawność techniczną urządzeń wodociągowych,

f) odprowadzenie ścieków w ilości określonej w umowie, zawartej z odbiorcą,

g) sprawność techniczną urządzeń kanalizacyjnych,

h) sprawność techniczną urządzeń oczyszczalni ścieków,

i) prowadzenie kontroli wskaźników zanieczyszczeń przyjmowanych ścieków bytowych i przemysłowych,

j) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

k) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

§ 4. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

a) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

b) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

c) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

d) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

e) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie mechaniczne i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed zalaniem, zamarznięciem oraz dostępem osób nieuprawnionych, pod rygorem obciążenia kosztami usunięcia skutków niezabezpieczenia pomieszczenia,

f) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstwa,

g) poinformowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia należności za odprowadzanie ścieków,

h) udostępnienia przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo,

i) niezmieniania, bez uzgodnień z przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

j) udostępnienia przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

k) natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa o stwierdzonych uszkodzenia wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby; w przypadku zgłoszenia zerwania plomby przedsiębiorstwo ma prawo obciążyć odbiorcę kosztami związanymi z ponownym plombowaniem, w tym kosztami wymiany wodomierza, jeżeli została uszkodzona plomba legalizacyjna,

l) natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa o wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w granicach jego nieruchomości.

§ 5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług

§ 6. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7. 1) Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

2) W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 8. 1) Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która została przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa.

2) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana dołączyć dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3) Jeżeli z treści dokumentu, o którym mowa w ust. 2 nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.

4) Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

5) Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa i rozwiązania umowy, odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo.

6) Przedsiębiorstwo zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub umowę o odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy.

§ 9. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 10. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony lub nieokreślony.

§ 11. 1) Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2) W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 12. 1) Rozwiązanie umowy może nastąpić:

a) za porozumieniem stron,

b) za wypowiedzeniem przez jedną ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.

2) Odbiorca może rozwiązać umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. Rozwiązanie przez odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

3) Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę z ważnych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

4) Za ważne powody, o których mowa w ust. 3 uważa się:

a) zaleganie z płatnością za dwa pełne okresy obrachunkowe,

b) rażące i zawinione naruszenia postanowień określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

§ 13. 1) Rozwiązanie umowy może skutkować zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

2) Do czasu rozwiązania umowy, odbiorcę obciąża obowiązek ponoszenia opłat za wodę lub ścieki.

3) Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego odbiorcy oraz rozwiązaniu umowy, następuje – o ile nadal pozwalają na to warunki techniczne – po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami upomnień, a także kosztów odcięcia i ponownego podłączenia przyłącza oraz po zawarciu nowej umowy.

Rozdział IV.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14. 1) Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług.

2) Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

3) Strony określają w umowie okres obrachunkowy, sposób uiszczania opłat oraz skutki niedotrzymania terminów zapłaty.

§ 15. 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami na podstawie cen i stawek opłat określonych w ogłoszonych taryfach oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

2) Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

§ 16. 1) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2) W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, rozliczenie ilości dostarczonej wody następuje na zasadach określonych w odrębnych umowach. Umowy zawiera się ze wszystkimi użytkownikami lokali oraz zarządcą lub właścicielem budynku wielolokalowego.

§ 17. 1) Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

2) Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

3) Odbiorca jest obowiązany do terminowego regulowania należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Opóźnienia w zapłacie uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

4) Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

5) W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 18. 1) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2) W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł rejestrowanych dodatkowymi wodomierzami zabudowanymi na koszt odbiorcy, zaś w przypadku braku wodomierzy na innych źródłach wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w przepisach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3) W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest wyłącznie dostawcą wody (nie jest odbiorcą ścieków), jest ono zobowiązane do pisemnego informowania odbiorcy ścieków o ilości sprzedanej wody poszczególnym kontrahentom, w celu ustalenia ilości odprowadzanych ścieków.

§ 19. W przypadku niesprawności wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody lub ilości odprowadzanych ścieków w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź za cały okres świadczenia usług, jeśli jest on krótszy niż 3 miesiące.

§ 20. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody odlicza się wyłącznie w przypadkach i na warunkach uzgodnionych z przedsiębiorstwem, a w szczególności na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy.

Rozdział V.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 21. 1) Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

2) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

b) adres do korespondencji,

c) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

d) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

e) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

f) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

g) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i z której będą odprowadzane ścieki,

h) datę i podpis wnioskodawcy.

3) Wzór wniosku określa przedsiębiorstwo.

§ 22. Do wniosku, o którym mowa w § 21 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dołącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego,

b) kopię mapy sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno –kartograficznego określającej usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt a), względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23. 1) Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 21 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości warunki przyłączenia.

2) W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

a) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

b) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

c) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

d) zawierać informacje o dokumentach, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,

e) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

4) Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

a) parametry techniczne przyłącza,

b) miejsce zainstalowania;

- wodomierza głównego, lub

- urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, lub też

- wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

5) Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za wydanie warunków przyłączenia, winno odpowiadać poniesionym przez przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 24. 1) Warunki przyłączenia wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez odbiorcę usług ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2) Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji lub przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie.

3) Umowa, o której mowa w ust. 2 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej oraz winna określać, co najmniej:

a) nieprzekraczalny termin wybudowania urządzenia,

b) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

c) zasady wyceny,

d) formę prawną przejęcia urządzenia przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji lub przedsiębiorstwo,

e) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne lub Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności.

§ 25. 1) Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie projektu technicznego opracowanego zgodnie z warunkami przyłączenia.

2) Projekt, o którym mowa w ust. 1 winien być uzgodniony przez przedsiębiorstwo.

Rozdział VI.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26. 1) Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2) Przedsiębiorstwo dokonuje przyłączenia do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

3) Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do sieci wodociągowo i/lub kanalizacyjnej jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

4) Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków przyłączenia, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

§ 27. 1) W zakresie dostaw wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym, usytuowany w budynku odbiorcy lub w studzience wodomierzowej.

2) Miejscem odbioru ścieków, o ile umowa zawarta z odbiorcą nie stanowi inaczej, jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej.

Rozdział VII.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 28. 1) W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia oraz z uzgodnionym projektem przyłącza.

2) Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3) Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4) Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru odbiorca zleca wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

§ 29. 1) Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

2) Włączenie (wcinkę) nowego przyłącza do sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz zabudowy wodomierza dokonuje wyłącznie przedsiębiorstwo.

3) Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 28 ust. 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 30. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) podpisy, datę.

Rozdział VIII.
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług lub odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 31. Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług, a w szczególności:

a) wyodrębnić stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, do kontaktów z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,

b) zapewnić całodobową służbę dyspozytorską,

c) posiadać własną stronę internetową zawierającą co najmniej:

- podstawowe informacje o przedsiębiorstwie,

- rodzaje świadczonych usług i ich ceny,

- dokumenty, o których mowa w § 32,

- możliwość zgłaszania odczytu wodomierza drogę elektroniczną,

- informacje o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o których mowa w § 33.

§ 32. W siedzibie przedsiębiorstwa, a także na jego stronie internetowej, winny być udostępnione do wglądu wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",

c) wyniki analiz jakości wody, przeprowadzonych w ostatnim kwartale,

d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 33. 1) Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2) Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3) W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

4) W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 34. 1) Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2) Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne zgodnie z art. 8 ustawy.

3) Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi za nie winy.

4) Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

a) brakiem wody na ujęciu spowodowanym niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami,

b) niezawinionym przez dostawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia lub życia,

c) potrzebą zwiększenia dostawy wody do hydrantów przeciwpożarowych,

d) działaniem siły wyższej albo wyłącznej winy odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą dostawca nie ponosi odpowiedzialności,

e) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych,

f) innymi przyczynami zależnymi od odbiorcy,

g) awarią urządzeń wodociągowych spowodowaną przyczynami określonymi w pkt a), d), f) na czas niezbędny do wykonywania prac związanych z usunięciem awarii i jej skutków.

§ 35. 1) W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z wymogami określonymi w § 3 pkt b) i c) niniejszego regulaminu, odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji.

2) Reklamacja może zostać wniesiona także w innym niż wymieniony w ust.1 przypadku, o ile odbiorca poniósł szkodę w wyniku działalności przedsiębiorstwa.

3) Reklamacje winny być zgłaszane telefonicznie do dyspozytora przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 31 lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia dającego podstawy do zgłoszenia reklamacji Jednakże w przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, reklamacja winna być wniesiona na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

4) Reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwiska albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) podpis odbiorcy.

5) Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr reklamacji pisemnych, a także zapewnia archiwizację reklamacji telefonicznych.

6) Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Reklamacje telefoniczne niepotwierdzone na piśmie mogą być rozpatrywane z pominięciem formy pisemnej.

7) Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty jej złożenia, a w przypadku zlecanych ekspertyz do czasu ich otrzymania.

8) Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności za świadczone usługi.

§ 36. 1) W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także wysokości i formie wypłaty ewentualnego odszkodowania.

2) W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usług.

§ 37. 1) W sprawach o naprawienie szkód powstałych w związku z dostawą wody lub odbiorem ścieków orzekają sądy powszechne.

2) Sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorstwo odmówiło zawarcia ugody albo gdy od pisemnego zgłoszenia przedsiębiorstwu żądania przez odbiorcę upłynęło 45 dni.

Rozdział IX.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 39. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą i przedsiębiorstwem.

§ 40. 1) Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej.

2) Planowy pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa winien być dokonywany w miejscach i terminie uzgodnionym z przedsiębiorstwem.

3) W przypadku poboru wody z sieci przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe w czasie akcji gaśniczej jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o tym fakcie.

4) Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez gminę.

§ 41. 1) Przedsiębiorstwo obciąża gminę za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe stosując ceny zatwierdzone w taryfie.

2) Zasady rozliczania za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe regulują odrębne umowy.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe

§ 42. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała nr XVI/63/2005 Zgromadzenia MZWiK z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

§ 43. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji


inż. Janusz Wyleżych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »