| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze;

2) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,

3) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego,

4) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla logopedy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nauczycielach - należy rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów;

2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno - przedszkolny, zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów;

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkolno – przedszkolnego, zespołu szkół.

§ 3. Tygodniowy wymiar godzin nauczyciela w szkole oraz tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze ustala się na rok szkolny.

§ 4. 1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych określony w art. 42, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin do wysokości w poniższej tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie 1 oddział

20

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie od 2 oddziałów

18

3.

Dyrektor szkoły podstawowej od 1 od 3 oddziałów

15

Dyrektor szkoły podstawowej od 4 do 8

12

4.

Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego od 3 do 10 oddziałów

10

5.

Dyrektor zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) od 10 oddziałów i więcej

5

6.

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum

9

2) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach w przypadkach uzasadnionych wynikających z organizacji pracy szkoły dopuszcza się realizacji godzin ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo.

3) Wymiar zajęć ustalony zgodnie z wymiarem określonym w pkt. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. 1) Dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

- dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 25 godzin,

- dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, pracujących z grupami dzieci, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 22 godzin tygodniowo,

- dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 18 godzin tygodniowo oraz 2 godziny wynikające z art. 42 ust.2a) Karty Nauczyciela. Jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 min., zaś zajęć opiekuńczych i wychowawczych 60 min.

2) Dopuszcza się łączenie zajęć dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych, bibliotecznych w ramach uzupełnienia etatu nauczyciela. Wymiar godzin dydaktycznych powinien wynosić od 2/3 etatu.

§ 6. Dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; pedagogom szkolnym i logopedom, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 20 godzin tygodniowo oraz 2 godziny wynikające z art. 42 ust. 2a) Karty Nauczyciela. Jedna godzina zajęć wynosi 60 minut.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/201/2005 Rady Gminy Mstów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów oraz uchwała Nr 155/XVII/2000 Rady Gminy Mstów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Mstów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »