| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze;

2) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli,

3) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego,

4) tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla logopedy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nauczycielach - należy rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów;

2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno - przedszkolny, zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów;

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkolno – przedszkolnego, zespołu szkół.

§ 3. Tygodniowy wymiar godzin nauczyciela w szkole oraz tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze ustala się na rok szkolny.

§ 4. 1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych określony w art. 42, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin do wysokości w poniższej tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie 1 oddział

20

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie od 2 oddziałów

18

3.

Dyrektor szkoły podstawowej od 1 od 3 oddziałów

15

Dyrektor szkoły podstawowej od 4 do 8

12

4.

Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego od 3 do 10 oddziałów

10

5.

Dyrektor zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) od 10 oddziałów i więcej

5

6.

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum

9

2) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach w przypadkach uzasadnionych wynikających z organizacji pracy szkoły dopuszcza się realizacji godzin ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo.

3) Wymiar zajęć ustalony zgodnie z wymiarem określonym w pkt. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. 1) Dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

- dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 25 godzin,

- dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, pracujących z grupami dzieci, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 22 godzin tygodniowo,

- dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 18 godzin tygodniowo oraz 2 godziny wynikające z art. 42 ust.2a) Karty Nauczyciela. Jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 min., zaś zajęć opiekuńczych i wychowawczych 60 min.

2) Dopuszcza się łączenie zajęć dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych, bibliotecznych w ramach uzupełnienia etatu nauczyciela. Wymiar godzin dydaktycznych powinien wynosić od 2/3 etatu.

§ 6. Dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; pedagogom szkolnym i logopedom, ustala się tygodniowy wymiar godzin w ilości 20 godzin tygodniowo oraz 2 godziny wynikające z art. 42 ust. 2a) Karty Nauczyciela. Jedna godzina zajęć wynosi 60 minut.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/201/2005 Rady Gminy Mstów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów oraz uchwała Nr 155/XVII/2000 Rady Gminy Mstów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Mstów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »