| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świnna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Gminy Świnna
z dnia 19 maja 2011 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świnna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Świnna.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Świnna, zwane dalej "podmiotami", w dziedzinie będącej przedmiotem konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych w sprawie poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt I ust 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego na stronie BIP Urzędu Gminy Świnna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna,

3) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych .

2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy

3. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji, Wójt Gminy Świnna w drodze zarządzenia określa:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) formę konsultacji,

d) komórkę organizacyjną Gminy Świnna odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

5. W przypadku konsultacji prowadzonych w fomie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą lub drogą elektroniczną . Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

III. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

3. Wyniki konsultacji publikuje się na stronie internetowej gminy oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »