| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świnna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Gminy Świnna
z dnia 19 maja 2011 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świnna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Świnna.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Świnna, zwane dalej "podmiotami", w dziedzinie będącej przedmiotem konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych w sprawie poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt I ust 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego na stronie BIP Urzędu Gminy Świnna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna,

3) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych .

2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy

3. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji, Wójt Gminy Świnna w drodze zarządzenia określa:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) formę konsultacji,

d) komórkę organizacyjną Gminy Świnna odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

5. W przypadku konsultacji prowadzonych w fomie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą lub drogą elektroniczną . Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

III. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

3. Wyniki konsultacji publikuje się na stronie internetowej gminy oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »