| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Świnna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm.), art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świnna lub jednostkom organizacyjnym Gminy Świnna, organy lub osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych Gminie Świnna ustawami.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa :

1) należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej,

b) odsetek od należności głównej,

c) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne),

ustalone na dzień umorzenia lub udzielenia ulgi,

2) organie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świnna

§ 2. 1. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Kwoty należności od tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 3. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części jeżeli:

1) dłużnik będący osoba fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania, dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

6) zachodzi ważny interes dłużnika lub ważny interes publiczny.

§ 4. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej ( umowy lub jednostronnego oświadczenie woli wierzyciela ).

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub ważnym interesem publicznym należności mogą być umorzone na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika.

2. Umorzenie należności może nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych § 3 pkt 1 – 4, jeżeli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Gminy Świnna lub jednostek podległych.

3. Należność pieniężna, której kwota nie przekracza 30,00 zł może być umorzona z urzędu, mimo braku przesłanek o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli umorzenie części należności następuje w umowie, o której mowa w § 4, określa się termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku niedotrzymania tego terminu umowa wygasa.

5. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiadają obok dłużnika głównego także inne osoby, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub ważnym interesem publicznym, może nastąpić odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty płatności należności lub jej części.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od zawarcia umowy do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzyciela.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do właściwego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

2. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 8. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 ).

2. Ulg, o których mowa w ust. 1 nie można udzielać, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego podmiotu gospodarczego otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych przekracza kwotę stanowiącą 200 000 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 000 euro.

3. Podmiot gospodarczy ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z formularzem informacji stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 3, wniosek podmiotu gospodarczego pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/72/99 Rady Gminy Świnna z dnia 27 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielnia innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »