| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm., art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 7 ust.1.pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 z póź. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz.Urz. Woj.Ślaskiego z 2010r., Nr 262, poz.4149).

Rada Gminy Ciasna
uchwala

wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać specjalistyczny atestowany sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawał im cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,

3) posiadać min. 1 pojazd przystosowany do przewozu, transportu zwierząt spełniający wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

5) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane i będzie przetrzymywane,

6) spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012),

7) zapewnić całodobową dyspozycyjność w zakresie świadczenia usług związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,

8) prowadzić działalność polegającą na podejmowaniu zwierząt bezdomnych agresywnych lub martwych z terenu gminy Ciasna.

§ 2.

Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) tytuł prawny do nieruchomości, na której przetrzymywane będą zwierzęta przed ich przekazaniem do schroniska.

3) dowód rejestracyjny lub umowa kupna – sprzedaży, najmu lub faktura, potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w §1 pkt. 3 wraz z ich opisem technicznym,

4) aktualna umowa ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciasna

5) aktualna umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) aktualna opinia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub innej organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.

§ 3.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien posiadać specjalistyczny sprzęt do czyszczenia i odkażania urządzeń wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub przedłożyć aktualną umowę wskazującą na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1 powinien udokumentować posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

3. Dokumenty określone w §2 pkt 3, 4 i 5 muszą być dostarczone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o przedmiotowe zezwolenie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej opublikowania w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »