| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm., art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 7 ust.1.pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 z póź. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz.Urz. Woj.Ślaskiego z 2010r., Nr 262, poz.4149).

Rada Gminy Ciasna
uchwala

wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać specjalistyczny atestowany sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawał im cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,

3) posiadać min. 1 pojazd przystosowany do przewozu, transportu zwierząt spełniający wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

5) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane i będzie przetrzymywane,

6) spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012),

7) zapewnić całodobową dyspozycyjność w zakresie świadczenia usług związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,

8) prowadzić działalność polegającą na podejmowaniu zwierząt bezdomnych agresywnych lub martwych z terenu gminy Ciasna.

§ 2.

Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) tytuł prawny do nieruchomości, na której przetrzymywane będą zwierzęta przed ich przekazaniem do schroniska.

3) dowód rejestracyjny lub umowa kupna – sprzedaży, najmu lub faktura, potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w §1 pkt. 3 wraz z ich opisem technicznym,

4) aktualna umowa ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciasna

5) aktualna umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) aktualna opinia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub innej organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.

§ 3.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien posiadać specjalistyczny sprzęt do czyszczenia i odkażania urządzeń wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub przedłożyć aktualną umowę wskazującą na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1 powinien udokumentować posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

3. Dokumenty określone w §2 pkt 3, 4 i 5 muszą być dostarczone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o przedmiotowe zezwolenie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej opublikowania w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »