| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prwa miejscowego Gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2010r., Nr 262, poz. 4149.

Rada Gminy
uchwala

wymagania dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciasna powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) dysponować środkami technicznymi w ilości i stanie gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego wykonywanych usług, przystosowanymi do odbierania i transportowania nie segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości, w tym co najmniej jedną śmieciarkę z płytą zgniatającą;

3) posiadać umowy gwarantujące przyjęcie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do utylizacji lub odzysku,

4) dysponować bazą transportową, z wyznaczonymi miejscami do:

a) parkowania i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,

b) magazynowania pojemników i kontenerów,

c) utrzymywanie pojazdów w należytym stanie sanitarno- higienicznym,

5) odbierać i transportować odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Ciasna;

6) stosowane przez przedsiębiorcę pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych powinny:

a) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska,

b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

c) być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres),

d) zostać wyposażone w odpowiednie narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

e) być myte i odkażane co najmniej raz w miesiącu.

7) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do : składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim , składowiska odpadów A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Sadów Górny ul. Leśna , składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie ul. Konwaliowa lub innych miejsc spełniających wymagania zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), wskazanych w Planie Gospodarki Odpadam Województwa Śląskiego

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać zaplecze sprzętowo-magazynowe tj. wydzielony teren wraz z niezbędnymi zabudowaniami spełniającymi wszelkie wymagania określone przepisami prawa w tym zakresie;

3) dysponować środkami technicznymi, które umożliwiają opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

4) stosowane przez przedsiębiorcę pojazdy powinny być:

a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

b) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres),

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych,

e) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na miesiąc,

5) przestrzegać przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna,

6) przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru;

7) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »