| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prwa miejscowego Gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2010r., Nr 262, poz. 4149.

Rada Gminy
uchwala

wymagania dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciasna powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) dysponować środkami technicznymi w ilości i stanie gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego wykonywanych usług, przystosowanymi do odbierania i transportowania nie segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości, w tym co najmniej jedną śmieciarkę z płytą zgniatającą;

3) posiadać umowy gwarantujące przyjęcie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do utylizacji lub odzysku,

4) dysponować bazą transportową, z wyznaczonymi miejscami do:

a) parkowania i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,

b) magazynowania pojemników i kontenerów,

c) utrzymywanie pojazdów w należytym stanie sanitarno- higienicznym,

5) odbierać i transportować odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Ciasna;

6) stosowane przez przedsiębiorcę pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych powinny:

a) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska,

b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

c) być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres),

d) zostać wyposażone w odpowiednie narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

e) być myte i odkażane co najmniej raz w miesiącu.

7) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do : składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim , składowiska odpadów A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Sadów Górny ul. Leśna , składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie ul. Konwaliowa lub innych miejsc spełniających wymagania zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), wskazanych w Planie Gospodarki Odpadam Województwa Śląskiego

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać zaplecze sprzętowo-magazynowe tj. wydzielony teren wraz z niezbędnymi zabudowaniami spełniającymi wszelkie wymagania określone przepisami prawa w tym zakresie;

3) dysponować środkami technicznymi, które umożliwiają opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

4) stosowane przez przedsiębiorcę pojazdy powinny być:

a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

b) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres),

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych,

e) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na miesiąc,

5) przestrzegać przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna,

6) przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru;

7) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »