| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gilowicach oraz wysokości opłat za korzystanie i chowanie zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.13, art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. )

R a d a G m i n y G i l o w i c e, uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza Regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego w Gilowicach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wysokość opłat za korzystanie i chowanie zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach w kwotach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Gilowicach.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Gilowicach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1) Cmentarz Komunalny w Gilowicach stanowi mienie Gminy Gilowice.

2) Cmentarzem Komunalnym na terenie Gminy Gilowice zarządza administrator Urząd Gminy Gilowice.

§ 2. Gmina Gilowice nie odpowiada za szkody na grobach i kolumbarium powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru i szkody nie wynikające ze zaniedbania lub zaniechania.

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO

§ 3. 1) Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających:

- od 01 kwietnia do 30 września w godz. 700 -2100 ,

- od 01 października do 31 marca w godz. 700 – 1900 .

Zasada ta nie obowiązuje w dniach 31 października, 01 i 02 listopada.

2) Uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzu w godzinach ustalonych z zarządcą. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą zarządcy cmentarza możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.

3) Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej zarządcy.

§ 4. 1) Usytuowanie grobów na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

2) Na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach zarządca wydając zezwolenie na przebudowę nagrobków i grobów murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

3) Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby, jak również nisze w kolumbarium nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

4) Zakup miejsca rezerwowego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.

5) Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany.

§ 5. Na terenie Cmentarza Komunalnego zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

3) zaśmiecania terenu,

4) wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy psów przewodników ),

5) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

6) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych,

7) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,

8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia zarządcy cmentarza,

9) prowadzenia działalności handlowej,

10) umieszczania reklam lub ogłoszeń,

11) sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody zarządcy cmentarza,

§ 6. 1) Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty zamykającej niszę.

2) Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3) Zieleń na cmentarzu ( drzewa, krzewy ) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania na koszt dysponenta grobu.

4) Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub w miejscu rezerwowym może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i na jego koszt.

5) Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez zarządcę cmentarza bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

OPŁATY ZA USŁUGI CMENTARNE

§ 7. 1) Cennik usług cmentarnych znajduje się w Urzędzie Gminy Gilowice oraz zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

2) Opłaty za niszę w kolumbarium, za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania niszy w kolumbarium, grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego oraz opłaty eksploatacyjne pobierane są na okres 20 lat. W ostatnim roku obowiązywania opłat należy bez wezwania ponownie wnieść opłaty na kolejne 20 lat.

3) W przypadku nie uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób ziemny Zarządca cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku ( art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm. ).Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na cmentarzu, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności zarządca cmentarza sporządza protokół.

4) W przypadku nie uiszczenia opłaty za niszę w kolumbarium na kolejne 20 lat zarządca cmentarza ma prawo przenieść urnę do kwatery wyznaczonej na terenie cmentarza. Nisza pozostanie do dyspozycji zarządcy cmentarza. Przeniesienie urny będzie poprzedzone informacją umieszczoną na płycie zamykającej niszę i na tablicy informacyjnej na terenie cmentarza, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przeniesienia urny. Z powyższych czynności zarządca cmentarza sporządza protokół.

5) W przypadku nie przedłużenia opłaty za kolejne 20 lat za miejsce rezerwowe rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza.

§ 8. 1) Zaległe opłaty naliczane są wg. stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku tak, aby była zachowana ciągłość w opłatach.

2) Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób lub urnę pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

3) W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny i opłatę eksploatacyjną w wysokości proporcjonalnej do upłynięcia pełnych 20 lat od dochowania.

DYSPONENT GROBU

§ 9. 1) Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby lub niszą w kolumbarium uprawnieni są członkowie rodziny według kolejności podanej w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm. ).

2) Wniesienie opłaty za grób lub niszę w kolumbarium przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień przysługujących dysponentowi.

3) Dysponent nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o przeznaczeniu grobu lub niszy do ponownego pochówku to zostaną one usunięte przez zarządcę cmentarzy bez prawa żądania ich zwrotu i odszkodowania.

§ 10. 1) Groby murowane winny być wymurowane i przykryte betonową płytą w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie do dyspozycji administratora cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwracane jest 60% wniesionej przez niego opłaty.

2) W przypadku zrzeczenia się przez dysponenta prawa do grobu murowanego po wymurowaniu go zarządca cmentarza na wniosek dysponenta wypłaca ekwiwalent za wymurowany grób w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę pomniejszonej o koszt dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny. Rzeczoznawcę powołuje zarządca cmentarza. Wyceną będzie objęta część ziemna grobu murowanego oraz podmurówka pod jego sklepienie.

3) W przypadku gdy po dokonaniu przez rzeczoznawcę wyceny, o której mowa w ust.2 dysponent grobu murowanego odstąpi od zrzeczenia się prawa do w/w grobu jest zobowiązany do zapłaty poniesionych przez zarządcę cmentarza kosztów wyceny grobu murowanego.

WJAZD NA TEREN CMENTARZY

§ 11. 1) Bramy wjazdowe na cmentarz otwarte są w godzinach, w których czynny jest Urząd Gminy.

2) Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów:

a) związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzeniem pogrzebu,

b) policji,

c) pogotowia ratunkowego,

d) prokuratury,

e) straży pożarnej,

f) inspekcji sanitarnej,

g) kierowanych przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej.

PROWADZENIE PRAC NA TERENIE CMENATARZA

§ 12. 1) Prace ziemne, kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu komunalnym po uzyskaniu od zarządcy cmentarza pisemnego zezwolenia na ich wykonanie i wniesieniu obowiązującej opłaty.

2) Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu prac:

- drobne prace kamieniarskie ( zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter itd. ),

- drobne prace budowlane ( ustawienie ławek, uzupełnienie spoin itp. ).

Zamiar wykonania w/w prac należy zgłosić u zarządcy cmentarza.

3) Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydawane jest:

a) dysponentowi grobu w przypadku, gdy posiada on lub członek jego rodziny uprawnienia budowlane ( nie dot. prac wskazanych w § 13 ust.2, których zamiar wykonania należy zgłosić ),

b) podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.

4) Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

5) Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

a) 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

b) 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.

§ 13. 1) Na terenie cmentarza komunalnego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.

2) Podmioty gospodarcze mogą świadczyć usługi na terenie cmentarza codziennie poza niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3) Wykonawca prac na terenie cmentarza ma obowiązek zgłosić do zarządcy cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarza komunalnego.

4) Zarządca cmentarza upoważniony jest do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace na terenie cmentarza oraz przywożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 14. 1) Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

2) Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

3) Miejsce wykonywania prac związanych z murowaniem grobu lub montażem nagrobka musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.

4) Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko- budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) wykonawca ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania. Wywożony gruz należy i okazać zarządcy cmentarza do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów z terenu cmentarza.

5) Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób, a także do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku wykonywanych prac.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA CMENTARZACH

§ 15. 1) Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu stosownych opłat.

2) Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji w godzinach porannych. Wykopanie dzień wcześniej nowego grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza. W takim przypadku wykop powinien być zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.

3) Ekshumacja może odbywać się wyłącznie w terminie określonym w decyzji na ekshumację zwłok wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4) W przypadku konieczności rozebrania nagrobka do pochówku firma świadcząca usługę pogrzebową ma obowiązek wskazania na piśmie zarządcy cmentarza, kto będzie wykonawcą prac związanych z demontażem nagrobka.

5) Demontaż nagrobka do pogrzebu wymaga uzyskania nieodpłatnego zezwolenia na demontaż i wywóz nagrobka z terenu cmentarza.

6) Ponowny montaż nagrobka wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z § 12 regulaminu.

7) Firma pogrzebowa wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na terenie cmentarza ( np.: ekshumację ) zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm. ).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wysokość opłat za korzystanie i chowanie zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach.

§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z chowaniem zmarłych:

1) za groby dla zwłok dorosłych:

a) wyrobienie grobu i zasypanie 540,00 zł

b) wyrobienie grobu i zasypanie w ramce 702, 00 zł

c) pochówek w grobowcu 313,00 zł

d) pogłębienie grobu 194,00 zł

2) za groby dla zwłok dzieci:

a) wyrobienie grobu i zasypanie 227,00 zł

b) wyrobienie grobu i zasypanie w ramce 248,00 zł

c) pochówek w grobowcu 259,00 zł

d) pogłębienie grobu 107,00 zł

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie administrowanym Gminy Gilowice.

1) Opłata za groby ziemne:

a) Opłata za miejsce na cmentarzu za pierwsze 20 lat od daty pochówku:

- w grobie jednomiejscowym 216,00 zł

- w grobie dwumiejscowym w pionie 216,00 zł

- w grobie dwumiejscowym w poziomie 648,00 zł

- w grobie dziecięcym 162,00 zł

b) Opłaty, o których mowa w punkcie 1 dotyczą również miejsc zarezerwowanych.

c) Opłata za miejsce na cmentarzu za każde następne 20 lat za groby zwykłe:

- w grobie jednomiejscowym 216,00 zł

- w grobie dwumiejscowym w pionie 216,00 zł

- w grobie dwumiejscowym w poziomie 540,00 zł

- w grobie dziecięcym 162,00 zł

2) Opłata za groby betonowe:

a) Opłata za miejsce na cmentarzu za pierwsze 20 lat od daty pochówku:

- w grobie betonowym jednomiejscowym oraz dwumiejscowym w pionie 594,00 zł

- w grobie betonowym dwumiejscowym w poziomie 972,00 zł

- w grobie betonowym dziecięcym 270,00 zł

b) Opłata za miejsce na cmentarzu za każde następne 20 lat:

- od każdego jednego miejsca w poziomie 216,00 zł

3) Opłata za rezerwację:

a) Opłata za rezerwację na 20 lat:

- od miejsca pojedynczego 540,00 zł

- od miejsca podwójnego 1.080,00 zł

4) Opłaty za grobowce:

a) Opłata za pozwolenie zbudowania grobowca za pierwsze 20 lat od zbudowania grobowca:

- jednomiejscowego 1.080,00 zł

- dwumiejscowego w pionie 1.404,00 zł

- wielomiejscowego od każdego miejsca 972,00 zł

b) Opłata za każde następne 20 lat za miejsca zajęte pod grobowce:

- od każdego jednego miejsca w poziomie 324,00 zł

§ 3. Do wysokości opłat określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT ) w wysokości 8%.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »