| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Określić szczegółowe warunki przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunów domowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie.

§ 4. Podstawą przystąpienia do pracy opiekunów domowych w środowisku jest decyzja wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, zalecenia lekarza wydanego w formie zaświadczenia i zgody osoby wymagającej opieki lub jej opiekuna prawnego.

§ 5. Ustalić odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości nie wyższej niż 25,00 zł, upoważniając Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do każdorazowego ustalenia wysokości stawki godzinowej uwzględniając rodzaj i charakter usług oraz warunki ich wykonywania.

§ 6. Miesięczna opłata za świadczone usługi ustalana będzie na podstawie karty pracy potwierdzonej przez korzystającego z usług opiekuńczych. Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług przez osobę wskazaną w decyzji lub osobę przez nią upoważnioną.

§ 7. Z opłat za usługi zwolnione będą osoby i rodziny, jeżeli ukończyły 90 rok życia.

§ 8. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług – odpłatność na drugą i dalsze osoby wynosi połowę stawki godzinowej naliczonej dla pierwszej osoby w rodzinie.

§ 9. Miesięczna opłata za świadczone usługi nie może być wyższa niż 50% dochodu netto na osobę w rodzinie.

§ 10. 1. Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących:

% stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej do kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

% odpłatność osoby samotnie gospodarującej za okres miesiąca

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % – 130 %

10 %

powyżej 130 % – 160 %

20 %

powyżej 160 % – 200 %

30 %

powyżej 200 % – 250 %

40 %

powyżej 250 % – 300 %

50 %

powyżej 300 % – 350 %

70 %

powyżej 350 % – 400 %

90 %

Powyżej 400 %

100 %

2. Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobie uprawnionej w rodzinie:

% stosunek dochodu na osobę uprawnioną w rodzinie do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

% odpłatność osoby uprawnionej w rodzinie za okres miesiąca

do 100 %

nieodpłatnie

powyżej 100 % – 140 %

10 %

powyżej 140 % – 160 %

30 %

powyżej 160 % – 200 %

50 %

powyżej 200 % – 240 %

60 %

powyżej 240 % – 280 %

70 %

powyżej 280 % – 320 %

80 %

powyżej 320 % – 360 %

90 %

Powyżej 360 %

100 %

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 12. Traci moc uchwała nr XLIV/575/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego i w „Wieściach Skoczowa”.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »