| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/169/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową i Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2 pkt. 12, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową i Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 43,2 ha, położony w obrębach Kamienica i Olszówka Górna, w rejonie ulic: Armii Krajowej, Młodzieżowej, Karbowej, Bliskiej, w granicach według załącznika graficznego nr 1, o którym mowa w paragrafie 2.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, w skali 1 : 10000;

3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych planu:

1) określa się następujące podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych wymagań dla tych elementów:

a) kształtowanie uporządkowanych terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

b) rozbudowa systemów infrastruktury drogowej i sieci technicznych,

c) ochrona przestrzeni terenów otwartych zieleni naturalnej i urządzonej, ogrodów i obudowy biologicznej cieków wodnych;

2) ustalenia dla całego obszaru objętego planem obejmują zapisy zawarte w § 4 - 9;

3) ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi obejmują zapisy zawarte w § 10 - 18;

4) zakres ustaleń planu jest dostosowany do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu.

§ 4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) objęcie ochroną konserwatorską obiektów oznaczonych na rysunku planu, znajdujących się przy ulicach:

- ul. Karbowa 38,

- ul. Karbowa 54,

- ul. Młodzieżowa 57

2) uwarunkowania kulturowe dla wykazanych w punkcie 1) obiektów:

a) ul. Karbowa 38 - utrzymanie gabarytów budynku oraz kształtu dachów i elewacji,

b) ul. Karbowa 54 - utrzymanie bryły, gabarytów, wysokości i kształtu dachu budynku (naczółkowy z facjatami i wydatnym okapem) wraz z detalem elewacji – kamienna podmurówka, płytki ryzalit w elewacji południowej, wieloboczny wykusz narożny, taras w elewacji północnej z metalowa balustradą, fryz międzykondygnacyjny z pasów ceglanych i tynkowanych, zachowanie wielkości i kształtu otworów okiennych oraz stolarki drzwiowej z przeszkleniami i kratą, utrzymanie tynków gładkich w elewacji i ceramicznego pokrycia dachu,

c) ul. Młodzieżowa 57 - utrzymanie bryły, gabarytów, wysokości i kształtu dachu budynku (naczółkowy z facjatą),

3) możliwość rozbiórki obiektów o wartościach zabytkowych (w przypadkach uzasadnionych złym stanem technicznym), w uzgodnieniu z organem właściwym do spraw ochrony zabytków, po wykonaniu dokumentacji dla celów archiwalnych.

§ 5. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z przepisów odrębnych:

a) zakaz lokalizacji określonych w przepisach odrębnych instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, z wyjątkiem dróg, sieci uzbrojenia terenu, parkingów i zespołów zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

d) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności wystąpienia awarii;

2) warunki ochrony akustycznej terenów:

- zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska dla terenów oznaczonych MN/U - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,

3) warunki ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych:

- ustala się obowiązek uwzględniania dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) warunki ochrony przyrody:

a) ze względu na położenie obszaru w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, na terenie położonym na południe od wskazanej na rysunku granicy otuliny obowiązują przepisy szczególne z zakresu ochrony przyrody,

b) zakaz lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 20 m od źródeł wody, a także zakaz prowadzenia w tej strefie działalności innej niż turystyczna, rolnicza i leśna oraz związanej z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju,

c) minimalna odległość od nieuregulowanych linii brzegu powierzchniowych wód publicznych:

- do budynków - 15m,

- do ogrodzeń - 1,5 m,

d) nakaz utrzymania, ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu, szczególnie starodrzewu, poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w podpunkcie f,

e) zakaz zabudowy i prowadzenia działalności powodującej degradację szaty roślinnej porastającej wzdłuż koryt rzek i cieków wodnych,

f) w przypadkach koniecznych, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – obowiązek podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

g) regulację potoków należy prowadzić nie naruszając naturalnego charakteru cieków,

h) nakaz realizacji inwestycji w sposób maksymalnie zachowujący rzeźbę terenu i zieleń, poprzez ograniczenie transportu mas ziemnych i wykorzystanie w pierwszej kolejności do ukształtowania terenu w rejonie inwestycji, bez znacznych zmian naturalnej rzeźby terenu i stosunków wodnych,

i) nakaz tworzenia podziemnych przejść dla zwierząt w ramach realizacji obiektów liniowych jak drogi i mosty;

5) warunki ochrony wód i gleb:

a) zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych,

b) nakaz utwardzenia dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem wraz ze zorganizowanym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków lub gruntu, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

c) nakaz oczyszczenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w sposób zorganizowany, nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych,

6) warunki ochrony powietrza:

a) obowiązek zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (preferuje się gaz ziemny, energię elektryczną, olej opałowy),

b) zakaz stosowania do celów grzewczych w budynkach nowoprojektowanych, wysokoemisyjnego paliwa stałego (węgiel i jego pochodne),

c) obowiązek zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska;

7) warunki ochrony krajobrazu kulturowego i estetyki obiektów budowlanych:

a) zakaz stosowania elementów szpecących na elewacjach budynków nowych oraz przebudowywanych, w szczególności: okładzin z tworzyw sztucznych typu siding, z blachy falistej i trapezowej, z materiałów nietrwałych (np: płyty pilśniowe, sklejki itp.),

b) nakaz stosowania kolorystyki ścian i dachów budynków nawiązujących do naturalnych kolorów materiałów budowlanych,

c) zakaz wykonywania ogrodzeń z betonowych, prefabrykowanych, segmentów,

d) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych, murowanych i betonowych, o wysokości większej niż 0,5 m, z wyjątkiem słupów o szerokości do 0,6m,

e) ustala się możliwość realizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych jedynie w taki sposób, aby ich lokalizacja i gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w krajobraz i nie naruszały ładu przestrzennego, a w szczególności:

- wymóg podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej zabudowy istniejącej w pobliżu,

- wymóg wkomponowania reklam w bliskie tło zieleni,

- wymóg ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich nośników reklamowych,

- wymóg sytuowania urządzeń reklamowych w odległości od jezdni wynikającej z uzgodnienia zarządcy drogi,

- zakaz sytuowania urządzeń reklamowych w rejonach skrzyżowań - w pasie drogowym i na terenach przyległych do pasa drogowego,

- w rejonach skrzyżowań - w pasie drogowym i na terenach przyległych do pasa drogowego, dopuszcza się jedynie umieszczanie zbiorczych nośników reklamowych będących elementami Miejskiego Systemu Informacji,

- zakaz montażu banerów reklamowych i transparentów na ogrodzeniach nieruchomości,

- wymóg zachowania odległości między reklamami minimum 20 m,

- możliwość montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących warunków: lokalizacja urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków, w nawiązaniu do charakteru wystroju, zakaz umieszczania tablic informacyjno-reklamowych w obrębie bram wejściowych, o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce, wykonanych różnych materiałów, dopuszczając montaż zbiorczych nośników reklamowych, o jednakowych wymiarach poszczególnych tabliczek, zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu pierwszego piętra, zakaz umieszczania banerów reklamowych i transparentów na frontowych elewacjach budynków,

- zakaz sytuowania w miejscach ekspozycji krajobrazu, w sposób powodujący przesłanianie panoramy gór.

§ 6. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) obowiązuje nakaz uwzględniania linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu;

2) obowiązek zachowania szerokości frontu wydzielanych działek przeznaczonych pod zabudowę co najmniej 6 m i kąta między granicą działki a linią rozgraniczającą drogi publicznej nie mniejszej niż 30°;

3) wielkość wydzielanych działek pod zabudowę powinna wynikać z projektowanego zagospodarowania, zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie i przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych usytuowania budynków, nie mniej niż 500 m2 ;

4) należy zapewnić dostępność komunikacyjną wszystkich działek, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dopuszcza się służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 5,0 m.

§ 7. W zakresie szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zachowanie stref technicznych ograniczonej zabudowy i ich zagospodarowanie na warunkach określonych przez administratora sieci:

a) dla linii napowietrznych średniego napięcia (15 kV) - 16 m,

b) dla linii napowietrznych niskiego napięcia (0,4 kV) - 6 m,

c) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia - 2 m,

d) dla stacji transformatorowych 15/0,4 kV - 5x5 m;

2) strefy techniczne ograniczonej zabudowy w zakresie gazociągów i stacji redukcyjnej gazu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci i urządzenia gazowe z uwzględnieniem warunków określonych przez dysponenta sieci:

a) dla gazociągu DN250 i DN100 – po 15 m od osi gazociągu,

b) dla gazociągu DN100 – po 2 m od osi gazociągu,

c) dla stacji redukcyjnej gazu – 15 m od granicy ogrodzenia;

3) strefy techniczne ograniczonej zabudowy w zakresie wodociągów i kanalizacji:

a) dla wodociągów:

- na warunkach określonych przez dysponenta wodociągów,

b) dla kanalizacji:

- na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji;

4) zmiana trasy lub likwidacja linii wymienionych punktach od 1 do 3 powoduje , że równocześnie przestaje obowiązywać techniczna strefa ochronna dla danego odcinka, oznaczona na rysunku planu.

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji drogowej, zostały określone w § 15 do § 18;

2) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie odbiorców odbywa się z istniejącego złącza 15 kV Karbowa (11084) i stacji transformatorowej OWPT [10610] – zlokalizowanych na terenie objętym planem oraz stacji Karbowa [10869] i Falista [10896] - zlokalizowanych poza terenem objętym planem,

b) zasilanie w energię elektryczną projektowanych na ww. terenie obiektów wymagać będzie rozbudowy istniejących ciągów napowietrznych i kablowych SN, budowy nowych stacji transformatorowych SN/nN oraz urządzeń rozdzielczych nN i SN,

c) dopuszcza się możliwość prowadzenia projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic,

d) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci;

3) zasady zaopatrzenia w gaz oraz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci gazowej:

a) możliwość zasilania w gaz z sieci gazowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

b) konieczność przełożenia istniejących gazociągów na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym, zgodnie z projektami branżowymi, które zostaną wykonane wraz z projektami budowlanymi ulic,

c) konieczność przełożenia istniejących gazociągów na odcinkach kolidujących z projektowaną zabudową,

d) możliwość rozbudowy i modernizacji sieci gazowej oraz stacji redukcyjnej gazu w zakresie niezbędnym dla realizacji założonych funkcji;

4) zasady zaopatrzenia w wodę oraz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych:

a) dostawa wody z istniejących i projektowanych wodociągów po ich realizacji,

b) projektowane sieci wodociągowe powinny być lokalizowane w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, poza jezdniami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg linii przez tereny o innym przeznaczeniu,

c) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę ze studni gospodarczych w zakresie określonym w prawie wodnym, obowiązujących rozporządzeniach i ustawach ochrony środowiska i warunkach sanitarno- epidemiologicznych,

d) przebudowa istniejących sieci wodociągowych kolidujących z projektowanym układem drogowym dopuszczalna na podstawie warunków przebudowy ustalonych przez dysponenta sieci,

e) lokalizacja hydrantów na obszarach miejskich zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

5) zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej i przewidywanej kanalizacji sanitarnej po jej realizacji,

b) obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej dotyczy budynków zlokalizowanych na działkach, przez które przebiega kanalizacja, lub znajduje się w odległości nie większej niż 30 m od granic działki; dopuszczenie do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywóz ich do oczyszczalni ścieków na warunkach określonych przez zarząd oczyszczalni,

c) zakaz odprowadzenia ścieków do lokalnych oczyszczalni ścieków, z uwagi na wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych,

d) projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny być lokalizowane w nawiązaniu do ukształtowania terenu, a w szczególności w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

e) w uzasadnionych przypadkach (np: wynikajacych z ukształtowania terenu) dopuszcza się przebieg kolektorów sanitarnych i deszczowych przez tereny o innym przeznaczeniu.

§ 9. Zgodnie z art. 15 ust. 2 punkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów w granicach obszaru objętego planem.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 128_U-1, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa: usługi wystawienniczo-targowe, usługi sportu, handlu z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi turystyki w szczególności hotelarskie i gastronomii, usługi administracji i zarządzania, usługi nauki i oświaty nie związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, usługi zdrowia nie związane ze stałym pobytem pacjentów,

b) zakaz lokalizacji funkcji objętych ochroną przed hałasem,

c) zakaz lokalizacji składowisk części samochodowych na otwartej przestrzeni,

d) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej oraz innych funkcji nie wymienionych w lit. a,

e) dopuszczenie adaptacji istniejącego zainwestowania dla funkcji wyznaczonych w planie, z uwzględnieniem podpunktu b;

2) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz dostosowania architektury nowych budynków do wymogów ochrony wartości krajobrazu kulturowego określonych w § 5, punkt 7,

b) obowiązek projektowania i wykonywania zagospodarowania terenu w pełnym zakresie uwzględniającym wszystkie komponenty przestrzeni, z dopuszczeniem etapowania,

c) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków - zgodnie z rysunkiem planu, z wyjątkiem stacji transformatorowej przy ul. Karbowej,

b) maksymalna wysokość budynków nowych i nadbudowywanych nie może być większa niż 20,0 m, z uwzględnieniem lit. c,

c) wysokość hali wielofunkcyjnej nie może ulec zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego,

d) wymóg przeznaczenia co najmniej 30% terenu zabudowywanej działki na powierzchnie biologicznie czynne,

e) wielkość powierzchni zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zabudowa w strefach technicznych infrastruktury - na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów i norm,

b) zakaz zabudowy obiektami handlowymi i gospodarczymi o powierzchni zabudowy mniejszej niż 40 m2;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) konieczność lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń na pobyt ludzi, w ilości co najmniej 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej usług,

b) dostępność komunikacyjna funkcji poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do dróg publicznych,

c) obowiązek uwzględnienia głównych ciągów pieszych, których przebieg oznaczono orientacyjnie na rysunku planu;

6) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu,

b) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi i prowizorycznymi z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy na czas realizacji.

c) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania i zabudowy na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną;

7) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-9.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 128_UT-1 do 128_UT-4 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa: usługi turystyki (w tym hotelarskie i gastronomii), handlu detalicznego z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , usługi nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji,

b) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz innych funkcji nie wymienionych w lit. a, z uwzględnieniem lit. c,

c) w jednostce 128_UT-2 dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem jej rozbudowy i przebudowy oraz budowę nowych budynków jednorodzinnych,

d) dopuszczenie adaptacji istniejącego zainwestowania dla funkcji wyznaczonych w planie;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych - zgodnie z rysunkiem planu,

b) budynek istniejący przekraczający linię zabudowy, znajdujący się w jednostce 128_UT-1, przeznacza się do trwałej adaptacji, bez prawa rozbudowy, w części przekraczającej tą linię,

c) maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych, rozbudowywanych i nadbudowywanych w jednostce 128_UT-1: nie więcej niż 12 m,

d) maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych, rozbudowywanych i nadbudowywanych, w jednostkach 128_UT-2, 128_UT-3, 128_UT-4:

- nie więcej niż 17 m dla budynków z dachami o spadku głównych połaci ponad 30º,

- nie więcej niż 15 m dla budynków z dachami płaskimi,

- dla budynków mieszkalnych, z dachami o spadku głównych połaci ponad 30º: nie więcej niż 12 m,

- dla budynków mieszkalnych, z dachami płaskimi: nie więcej niż 10 m,

e) dopuszcza się zwiększenie wysokości budynków do 18 m dla 20% powierzchni zabudowy, w jednostkach wymienionych w lit.d,

f) wymóg stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30º - 45º, dopuszcza się dachy płaskie w jednostkach wymienionych w lit.d,

g) wymóg dostosowania architektury projektowanych budynków do gabarytów i form zabudowy sąsiedniej, znajdującej się w odległości nie większej niż wysokość budynku,

h) wymóg przeznaczenia co najmniej 30% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne, z wyjątkiem jednostki 128_UT-1, w której obowiązuje wymóg przeznaczenia co najmniej 50% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne,

i) wielkość powierzchni zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki, z wyjątkiem jednostki 128_UT-1, w której nie może przekraczać 30%;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) warunki zabudowy obiektami kubaturowymi w strefach technicznych infrastruktury- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

b) zakaz zabudowy obiektami handlowymi i gospodarczymi o powierzchni zabudowy mniejszej niż 40 m2 ;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) konieczność lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń na pobyt ludzi, w ilości co najmniej:

- 0,4 stanowiska na 1 miejsce noclegowe i 1 stanowisko autobusowe na 50 miejsc noclegowych dla usług hotelowych,

- 0,2 stanowiska na 1 miejsce konsumpcyjne dla usług gastronomii,

- 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej usług handlu oraz innych,

- 1,5 stanowiska na jeden lokal mieszkalny (w jednostce 128_UT-2),

b) dostępność komunikacyjna funkcji poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do dróg publicznych dojazdowych i lokalnej oraz dróg wewnętrznych;

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi i prowizorycznymi z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy,

b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 128_MN,U-1, 128_MN,U-2 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca,

b) zabudowa usługowa: usługi turystyki w szczególności usługi hotelarskie o ilości miejsc noclegowych nie większej niż 20 i gastronomii, usługi oświaty, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, handlu z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2 ,

c) zakaz lokalizacji usług innych niż wymienione w lit. b,

d) dopuszczenie adaptacji istniejącego zainwestowania dla funkcji wyznaczonych w planie;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych - zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna, nieprzekraczalna wysokość budynków nowych, rozbudowywanych i nadbudowywanych:

- nie więcej niż 12 m dla budynków z dachami o spadku głównych połaci ponad 30º,

- nie więcej niż 10 m dla budynków z dachami płaskimi,

c) wymóg stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30º - 45º, odstępstwo od tej zasady możliwe w wypadku budowy budynków usługowych o powierzchni zabudowy powyżej 250 m2 ,

d) wymóg dostosowania architektury projektowanych budynków do gabarytów i form zabudowy sąsiedniej, znajdującej się w odległości nie większej niż wysokość budynku,

e) wymóg przeznaczenia co najmniej 40% terenu zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne,

f) wielkość powierzchni zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) warunki zabudowy obiektami kubaturowymi w strefach technicznych infrastruktury- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

b) zakaz zarurowania cieku wodnego bez nazwy w jednostce 128_MN,U-2,

c) zakaz zabudowy obiektami handlowymi i gospodarczymi o powierzchni zabudowy mniejszej niż 40 m2 ;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) konieczność lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń na pobyt ludzi, w ilości co najmniej:

- 1,5 stanowiska na jeden lokal mieszkalny,

- 0,4 stanowiska na 1 miejsce noclegowe dla usług hotelarskich,

- 0,2 stanowiska na 1 miejsce konsumpcyjne dla usług gastronomii,

- 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni użytkowej usług handlu oraz innych,

b) dostępność komunikacyjna funkcji poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do dróg publicznych;

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi i prowizorycznymi z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy,

b) dopuszczenie zmiany sposobu zagospodarowania na zasadach tymczasowego użytkowania pod warunkiem braku sprzeczności z funkcją planowaną;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 128_ZP-1 do 128_ZP-7 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny publicznej, ogólnodostępnej zieleni parkowej, urządzonej,

b) tereny dróg dojazdowych wewnętrznych oraz komunikacji pieszej i rowerowej;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg § 5,

b) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac pielęgnacyjnych zieleni oraz prac związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury,

c) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;

3) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek kompleksowego wykonania i utrzymania terenów zieleni, jako ogólnodostępnych terenów publicznych, z głównymi ciągami pieszymi i elementami małej architektury,

b) obowiązek wyznaczenia głównego ciągu pieszego wzdłuż Al. Armii Krajowej, którego przebieg oznaczono orientacyjnie na rysunku planu,

c) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych, z wyjątkiem jednostek 128_ZP-1, i 128_ZP-7, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7,

d) w jednostkach 128_ZP-1, i 128_ZP-7 obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy oraz wykonywania ogrodzeń od strony ulicy (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 5 lit. b,

b) dopuszcza się wykonanie dojazdów do nieruchomości, chodników, dróg rowerowych, elementów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) wymóg przeznaczenia co najmniej 80% terenu każdej z jednostek na powierzchnie biologicznie czynne;

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) zakaz zabudowy budynkami tymczasowymi,

b) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń tymczasowych (do czasu realizacji ustaleń planu) - drewnianych, ażurowych lub z siatki stalowej na słupkach stalowych, bez podmurówki;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 128_Z-1, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny otwarte zieleni nieurządzonej, lasów i zadrzewień, łąk i pól uprawnych,

b) dopuszczalne użytkowanie ogrodniczo-sadownicze i dla potrzeb rekreacji indywidualnej,

c) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, gospodarczą i rekreacyjną, bez prawa rozbudowy powodującej zwiększenie kubatury budynku o ponad 50% oraz zwiększenie ilości lokali mieszkalnych,

d) utrzymanie istniejącego zainwestowania, zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia dla całego obszaru objętego planem wg § 5,

b) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac pielęgnacyjnych zieleni i prac związanych z budową sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

c) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury oraz budową lub remontem urządzeń wodnych,

d) dopuszcza się prace regulacyjne potoków, pod warunkiem zachowania ich naturalnego charakteru,

e) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody oraz racjonalnej gospodarce leśnej i wodnej,

f) zakaz stosowania podmurówek w ramach wykonywanych ogrodzeń, w celu zapewnienia drobnej zwierzynie możliwości przemieszczania się;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem przypadków wymienionych w lit. b oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych i altan o powierzchni zabudowy nie większej niż 30 m2 z dachami o pochyleniu głównych połaci 30º- 45º na działkach zagospodarowanych na cele ogrodniczo - sadownicze i rekreacyjne, o powierzchni nie mniejszej niż 0,20 ha oraz wykonanie elementów małej architektury: ławki, stoły, niewielkie wiaty, schody terenowe, barierki, ogrodzenia itp.

c) zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 128_KDZ-1, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 128_KDZ-1 - adaptacja fragmentu istniejącej Al. Armii Krajowej jako drogi klasy Z, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających w granicach obszaru objętego planem miejscowym,

b) dopuszcza się, wyjątkowo, przyjęcie mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających na określonych odcinkach, w oparciu o analizę warunków technicznych i terenowych przeprowadzoną w toku prac projektowych,

c) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami lokalnymi i dojazdowymi;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, uzbrojenie terenu) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry drogi zbiorczej:

- prędkość projektowa- Vp = 40 km/godz.

- 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m (dopuszcza się miejscowe zwężenia) oraz ścieżką rowerową,

- obustronne pasy zieleni,

b) parametry geometryczne i techniczne ulic i skrzyżowań zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

- obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów drogowych oraz innych obiektów zgodnych z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ulice zbiorcze stanowią w systemie komunikacji Bielska-Białej fragment układu dróg miejskich, zapewniający powiązania międzydzielnicowe oraz powiązania z układem lokalnym,

b) wymóg obsługi przyległych terenów poprzez skrzyżowania z ulicami dojazdowymi oraz drogami wewnętrznymi, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 128_KDL-1, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 128_KDL-1 – adaptacja i przebudowa ul. Młodzieżowej jako drogi klasy lokalnej, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających, nie mniej niż 12,0 m,

b) dopuszcza się, wyjątkowo, przyjęcie mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających na określonych odcinkach, w oparciu o analizę warunków technicznych i terenowych przeprowadzoną w toku prac projektowych,

c) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami dojazdowymi;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, uzbrojenie terenu) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry drogi zbiorczej:

- prędkość projektowa- Vp = 40 km/godz.

- 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m (dopuszcza się miejscowe zwężenia) oraz ścieżką rowerową,

- obustronne pasy zieleni,

b) parametry geometryczne i techniczne ulic i skrzyżowań zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

- obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów drogowych oraz innych obiektów zgodnych z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ulice lokalne stanowią w systemie komunikacji Bielska-Białej fragment układu dróg miejskich, zapewniający obsługę komunikacyjną terenu,

b) obsługa przyległych terenów poprzez skrzyżowania z ulicami dojazdowymi i drogami wewnętrznymi oraz bezpośrednie zjazdy do nieruchomości, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 128_KDD-1 do 128_KDD-4 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) 128_KDD-1: istniejący odcinek ul. Bliskiej – przebudowa i utrzymanie jako droga klasy D, o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnych ze stanem istniejącym,

b) 128_KDD-2 do 128_KDD-4: projektowane ulice dojazdowe, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, z uwzględnieniem lit. c,

c) szerokość ulicy dojazdowej 128_KDD-3 ustala się na 16,0 m, z zatokami parkingowymi wzdłuż jezdni,

d) dopuszcza się, wyjątkowo, przyjęcie mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających na określonych odcinkach, w oparciu o analizę warunków technicznych i terenowych przeprowadzoną w toku prac projektowych,

e) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami zbiorczymi i lokalnymi;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, uzbrojenie terenu) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) parametry dróg dojazdowych:

- prędkość projektowa- Vp = 30 km/godz.

- 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami,

- dopuszcza się wykonanie zatok postojowych,

b) parametry geometryczne i techniczne ulic i skrzyżowań zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

- obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów drogowych oraz innych obiektów zgodnych z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ulice dojazdowe stanowią fragment układu dróg miejskich zapewniający bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenów przyległych,

b) powiązanie z układem drogowym poprzez jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami lokalnymi i zbiorczymi;

6) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 128_KDP-1 do 128_KDP-3 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) parkingi ogólnodostępne – adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejących oraz budowa nowych,

b) dopuszczalne wykonanie ciągów pieszych oraz dojść i dojazdów do sąsiednich nieruchomości,

c) dopuszczalne i wskazane urządzenie terenów towarzyszącej zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obowiązek projektowania i wykonywania parkingów w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (powierzchnie utwardzone, zieleń, uzbrojenie terenu) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszcza się umieszczanie reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 5, punkt 7 oraz z uwzględnieniem lit. c,

c) w jednostce 128_KDP-1 obowiązuje zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych (nie dotyczy tablic o treści wyłącznie informacyjnej);

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wymóg przeznaczenia co najmniej 10% terenu zagospodarowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne,

b) zagospodarowanie parkingów powinno uwzględniać co najmniej 5 % stanowisk dla niepełnosprawnych oraz stanowiska autobusowe;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów drogowych oraz obiektów obsługi parkingów o powierzchni użytkowej nie większej niż 12 m2 ,

b) zakaz wykonywania ogrodzeń stałych od strony ulic publicznych i terenów zieleni parkowej, publicznej (nie dotyczy jednostki 128_KDP-2),

c) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) parkingi stanowią funkcje towarzyszącą dla istniejących i projektowanych usług w obszarze planu oraz usług turystyki i rekreacji zlokalizowanych poza granicami planu,

b) adaptacja i przebudowa istniejących włączeń do dróg publicznych oraz budowa nowoprojektowanych;

6) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- utrzymuje się użytkowanie dotychczasowe oraz dopuszcza inne funkcje użytkowe bez prawa zabudowy - do czasu realizacji ustaleń planu;

7) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 - 9.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 20. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Drabek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/169/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 2000

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/169/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik1a.jpg

załącznik 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, w skali 1 : 10000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/169/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »