| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.05.236.2008 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.10.234.1536) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza przez wprowadzenie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę ogłasza się mieszkańcom gminy Dąbrowa Górnicza poprzez środki masowego przekazu, w szczególności poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/625/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 lutego 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/585/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/140/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2011 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach na odpady (np. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.)

2. Pojemniku na odpady komunalne - należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, wyposażone w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów i wydostawaniu się substancji odoroczynnych powstających w wyniku fermentacji.

3. Koszu na odpady komunalne - należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawionych w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, w pasie drogowym oraz na innych terenach użytku publicznego.

4. Przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów w trybie przepisów ustawy o odpadach.

5. Selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów jednego rodzaju.

6. Terenach użytku publicznego - należy przez to rozumieć tereny ogólnodostępne, takie jak: parki, zieleńce, skwery, place, chodniki, jezdnie, parkingi itp.

7. Właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolityDz.U.05.236.2008 z późn. zm.).

8. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U.03.106.1002 z późn. zm.).

9. Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U.03.106.1002 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń powinien być realizowany w następujący sposób:

a) poprzez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej.

b) poprzez gromadzenie zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 10 Regulaminu.

2. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i do wpustów kanalizacyjnych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu. Powstające nieczystości ciekłe nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Naprawy i regulacje pojazdów samochodowych mogą się odbywać tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych i na zasadach określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

3. Zabrania się mycia samochodów, doraźnej wymiany olejów, wykonywania remontów i napraw blacharsko-lakierniczych na terenach służących do użytku publicznego.

4. Zabrania się wyjazdu z terenu, gdzie prowadzone są prace budowlane lub ziemne pojazdom powodujących zanieczyszczenie dróg publicznych.

Rozdział 3.
Zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

§ 5. 1. Na terenie Gminy wprowadza się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowo posiadające napis określający rodzaj gromadzonych odpadów, z uwzględnieniem następującej kolorystyki:

1) zielony - szkło,

2) żółty - tworzywa sztuczne.

3) niebieski – makulatura;

4) czarny – bioodpady.

2. Dopuszcza się również stosowanie worków foliowych, jako uzupełniającą formę gromadzenia odpadów. Dotyczy to miejsc, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika, w tym również w zabudowie jednorodzinnej.

§ 7. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

§ 8. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych. Odpady te oraz odpady inne niż komunalne (materiały zawierające azbest, jarzeniówki, baterie itp.) należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach.

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych poza instalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

3. Zakazy określone w § 9 ust.1 i 2 dotyczą również odpadów gromadzonych w koszach na odpady komunalne ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach użytku publicznego.

§ 10. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, co najmniej raz w miesiącu.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 11. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w wydzielonym miejscu, w sposób nie utrudniający korzystanie z niej przez osoby trzecie i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

Rozdział 4.
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 12. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 13. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzone do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

§ 14. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w obrębie nieruchomości, w wydzielonym miejscu, na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota i z zachowaniem wymagań określonych w ustawie prawo budowlane.

2. Dostęp do pojemników powinien umożliwiać ich swobodne opróżnianie, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Dotyczy to również urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

5. Przepisy ust.1-4 stosuje się odpowiednio do ustawienia na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej koszy na odpady komunalne.

Rozdział 5.
Zasada rozliczenia usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

§ 15. 1. Przyjmuje się, iż normatyw ilości odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi 110 l.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników o minimalnej pojemności 110 l służących do zbierania odpadów komunalnych.

3. Normatywne ilości nieczystości ciekłych ustalane będą jako równe ilości zużytej wody lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego instalowanego na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. W rozliczeniach ilość wyprodukowanych nieczystości ciekłych ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt właściciela nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich

§ 16. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym.

2. Jeżeli zwierzę znajduje się na terenie ogrodzonym właściciel powinien uniemożliwić mu samodzielne wydostanie się na zewnątrz i w taki sposób zabezpieczyć teren aby osoby trzecie nie miały do niego dostępu.

§ 17. 1. Zobowiązuje się osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych do wyeliminowania takich uciążliwości dla otoczenia jak: hałas (w szczególności w godz. od 2200 do 600 ), nieprzyjemna woń, pasożyty i insekty roznoszone przez zwierzęta.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z miejsc służących do wspólnego użytku (np. klatek schodowych budynków) oraz terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego. Nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

§ 18. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości. Nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

3. Zabrania się wprowadzania psów, kotów lub innych zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

4. Zabrania się kąpieli psów i innych zwierząt domowych i gospodarskich w otwartych ogólnodostępnych zbiornikach wodnych, fontannach miejskich, a w szczególności zakazuje się wprowadzania i kąpieli psów i innych zwierząt na terenach kąpielisk strzeżonych.

§ 19. 1. Psy pozostawione bez opieki będą uznawane za bezpańskie i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

2. Właściciel psa, w przypadku jego ustalenia zostanie obciążony kosztami jego pobytu w schronisku.

§ 20. Obowiązek usuwania i unieszkodliwiania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielach zwierząt.

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane w obiektach zamkniętych pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę takich uciążliwości jak hałas, odory itp. wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być przepędzane w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym szczególnie w obrębie dróg o dużym nasileniu ruchu.

Rozdział 7.
Zasady powszechnej deratyzacji

§ 22. 1. Deratyzacja jest przeprowadzana w granicach administracyjnych gminy Dąbrowa Górnicza.

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza podaje do wiadomości poprzez obwieszczenie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »