| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespółu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej Zespołem w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik do Uchwały Nr VIII/34/11
Rady Gminy Marklowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.

1. Zespół liczy 6 członków.

2. W skład Zespołu wchodzą:-- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach - -przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marklowicach -- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim --przedstawiciel podmiotów działających na terenie Gminy Marklowice w zakresie oświaty -- przedstawiciel podmiotów działających na terenie Gminy Marklowice w zakresie ochrony zdrowia kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

§ 2.

1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Marklowice w drodze Zarządzenia

2. Wójt odwołuje członka Zespołu: - na jego wniosek, - w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, -na wniosek jednostki, którą reprezentuje.

3. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie i na zasadach określonych do ich powołania.

§ 3.

1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

2. Odwołanie przewodniczącego i jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 4.

1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 4 członków Zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Marklowice.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

4. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.

5. Decyzje Zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków Zespołu.

6. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

7. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół następuje w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego lub 4 członków Zespołu.

3. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty.

4. W sytuacjach szczególnych skład grup roboczych może zostać uzupełniony o kuratora sądowego, a także przedstawicieli innych podmiotów, specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6.

Zespół interdyscyplinarny przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy i przedkłada je Wójtowi oraz Radzie Gminy Marklowice.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »