| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/83/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn. zm. ) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala

§ 1.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Pawłowice, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII / 427 / 2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie „Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice”.

§ 4.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik do Uchwały Nr VI / 83 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 31 maja 2011 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne obowiązujący na terenie gminy Pawłowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Pawłowice.
2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu lub dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowę o zaopatrzenie w wodę,
- umowę o odprowadzanie ścieków.
c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umów wymienionych w pkt. b).
d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeśli prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
e) „Wodomierz główny” należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.
f) „Urządzenie pomiarowe” należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 2.
1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa i Odbiorcy wynikających z Ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Przedsiębiorstwem a właścicielem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiębiorstwa wykonują swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Wójta Gminy Pawłowice.
3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3.
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II.
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4.
1. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia wymaganą ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego oraz nakładki do odczytu radiowego, natomiast Odbiorca zobowiązany jest do nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego lub innych wodomierzy (np.: do czasowego wykorzystania, zainstalowanych na własnych ujęciach wody, służących do opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody itp.).
3. W Umowie powinna zostać określona:
- minimalna ilość dostarczanej wody
- maksymalna ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikających z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.
4. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
5. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).
6. Dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z późn. zm.).

§ 5.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacje o jakości wody Przedsiębiorstwo zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 6.
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.
4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.
6. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
7. Umowa zawarta z dotychczasowym Odbiorcą wygasa z dniem wskazanym we wniosku lub innym dokumencie prawnym wskazanym przez następcę prawnego spełniającego warunki, o których mowa w art. 6 ust. 4 Ustawy. Umowa wygasa również z chwilą śmierci Odbiorcy.

§ 7.
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8.
1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia.
2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
3. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie Umowy, przedkłada ją Odbiorcy do podpisu.
4. Postanowienia § 8 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela/ zarządcę* budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 9.
1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub określonego obszaru, mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń.
3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 10.
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających występowanie awarii oraz udostępnienia Przedsiębiorstwu terenu w celu usuwania awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział IV.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 11.
1. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Taryfy, o których mowa w p. 1, zatwierdzone są przez Radę Gminy i obowiązują przez 1 rok od daty ich ogłoszenia z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5A, 5b, 8 i 9a Ustawy.

§ 12.
1. Taryfy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy podawane są do wiadomości Odbiorcy.
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwała Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 13.
Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w Racjach Gminnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawłowice oraz na swojej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 14.
1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z późn. zm.).
2. W przypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W budynkach takich rozliczenie z użytkownikami lokali następuje na podstawie wskazań wodomierzy mieszkaniowych, zaś różnica wskazań wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach obciąża zarządcę/właściciela budynku.

§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z późn. zm.)
2. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy usług występuje o ekspertyzę i sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy ekspertyza i sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdzają zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty ekspertyzy i sprawdzenia. Do kosztów sprawdzenia i ekspertyzy doliczana jest opłata związana z demontażem i ponownym montażem wodomierza, ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy.
3. Zasady postępowania w przypadku niesprawności wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym w budynkach wielolokalowych określone są w umowie.

§ 16.
1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, jako równą ilości wody pobranej, określonej w umowie lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
3. W przypadku niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala w oparciu o §15 pkt. 1.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego na koszt Odbiorcy usług.
5. W sprawach rozliczeń nie ujętych w Regulaminie mają również zastosowanie przepisy określone w rozdziale 5 Ustawy oraz Umowie.

Rozdział V.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 17.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podłączanej nieruchomości,
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
d) datę i podpis wnioskodawcy.
4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na podłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 18.
Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
b) aktualną mapę sytuacyjną do celów projektowych w skali 1:500 lub mapę zasadniczą w skali 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
c) egzemplarz mapy orientacyjnej w skali 1:10 000.

§ 19.
1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku lub dwóch miesięcy jeżeli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 20.
1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 19, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub jej finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 21.
1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych.
2. Określone w warunkach względnie w umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz odbiór końcowy są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia §25, określa Przedsiębiorstwo.

§ 22.
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na pisemny wniosek oraz na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) datę odbioru,
b)przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, jego rodzaju (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
c) rodzaju odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
d) skład komisji,
e) adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze,
f) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia do zawarcia Umowy.
4. Do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć: protokoły szczelności i badań oraz inwentaryzację powykonawczą.
5. Przedsiębiorstwo może przejmować na własność urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane przez osoby trzecie, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Rozdział VI.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 23.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 24.
1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 25.
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 26.
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed terminem ich wystąpienia.
2. Przedsiębiorstwo zwolnione jest z powiadamiania Odbiorcy o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, jeżeli przyczyną ograniczenia świadczenia usług jest awaria sieci.

§ 27.
W razie przerw w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty (np. ogłoszenia na tablicach informacyjnych lub stronie internetowej Przedsiebiorstwa) o przewidywanym czasie usunięcia awarii.

§ 28.
1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art. 8 Ustawy.
2. Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę wody z przyczyn, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z takiego punktu, którego lokalizacja znajduje się na terenie gminy.

Rozdział VIII.
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 29.
1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy, nakładek do odczytu radiowego i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur. Studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane przyrządy pomiarowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zalaniem. Uszkodzone wodomierze, nakładki do odczytu radiowego lub urządzenia pomiarowe w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania Odbiorcy podlegają wymianie na koszt Odbiorcy.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii na przyłączu będącym w posiadaniu Odbiorcy.
3. Koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo z tytułu usuwania awarii na przyłączach będących w posiadaniu Odbiorców będą zawarte w cenie 1 m3 wody i ścieków.

§ 30.
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 31.
1. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

Rozdział IX.
Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób załatwienia reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32.
Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług.

§ 33.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfach.

§ 34.
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczonej wody poniżej normy, z przyczyn niezawinionych przez Odbiorcę, przysługuje mu upust w granicach 1 – 90% określony w protokole spisanym w obecności Odbiorcy i Przedstawiciela przedsiębiorstwa od dnia zgłoszenia.

§ 35.
1. Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację:
a) w przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z obowiązującymi przepisami - niezwłocznie,
b) w przypadku przerw w dostawach wody, w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać :
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
e)numer i datę Umowy,
f)podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a) nazwę Przedsiębiorstwa,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X.
Warunki Dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
a) Gminne ochotnicze straże pożarne,
b) Powiatowe (miejskie) straże pożarne.

§ 37.
1. W przypadku wystąpienia pożaru oraz braku w najbliższym otoczeniu zbiornika wodnego należy pobrać wodę z hydrantu.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów ppoż. zlokalizowanych w okolicy akcji gaśniczej.
3. Jednostki straży wymienione w § 36 na miejsce pożaru zobowiązane są przyjechać wozami napełnionymi wodą z źródła tańszego niż woda z sieci wodociągowej.

§ 38.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia informacji o pożarze,
b) podanie, z których hydrantów zerwano plomby w celu pobierania wody na cele ppoż.,
c) podanie raz na rok ilości wody wykorzystanej na cele ppoż. do 31 stycznia roku następnego.

§ 39.
1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy stosując ceny ustalone w taryfie.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są raz w roku do 31 marca roku następnego.

Rozdział XI.
Przepisy końcowe

§ 40.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »