| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45. poz. 235), art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala

§ 1. Nadać Żłobkowi Miejskiemu w Piekarach Śląskich – jednostce budżetowej Miasta Piekary Śląskie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr VII/99/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 maja 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną miasta Piekary Śląskie, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nazwa Żłobka brzmi: „Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich” .

3. Obszarem działalności Żłobka jest teren Miasta Piekary Śląskie.

4. Siedziba Żłobka znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 106.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz.235),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz,. 759 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

7. innych właściwych przepisów prawa,

8. niniejszego Statutu

§ 3. 1. Organem, który utworzył Żłobek jest Rada Miasta Piekary Śląskie.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie

3. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

Rozdział II

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji.

§ 4. 1. Podstawowym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – w którym ukończy 4 rok życia.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

3. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar sprawowanej opieki może zostać, na pisemny wniosek rodziców, wydłużony do 2 godzin dodatkowo dziennie, za dodatkową opłatą.

§ 5. 1. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnianie dziecku właściwej do jego wieku opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej,

2) zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka,

3) wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednie zajęcia,

4) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

2. Żłobek realizuje swoje zadania przez:

1) stymulację aktywności dziecka umożliwiający jego harmonijny rozwój,

2) promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród rodziców,

3) tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które w skuteczny sposób zabezpiecza potrzeby małego dziecka,

4) zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.

§ 6. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok.

2. Zapisy do Żłobka są prowadzone przez cały rok, w miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku.

Rozdział III

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka.

§ 7. 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

1) pozytywna opinia komisji rozpatrującej wnioski i decydującej o kolejności przyjęć,

2) zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka.

2. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

3. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica albo opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział IV

Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 8. 1. Opłaty:

1) stałą miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku,

3) dzienną za wyżywienie, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, jak i terminy ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Piekary Śląskie w drodze odrębnej uchwały.

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, są wnoszone na rzecz Miasta Piekary Śląskie, za pośrednictwem Żłobka.

§ 9. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice ponoszą opłatę o której mowa w § 8, ust. 1, pkt 1 w pełnej wysokości, natomiast opłata za wyżywienie ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko korzysta ze Żłobka. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu.

Rozdział V

Mienie i gospodarka finansowa

§ 10. 1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Miasta Piekary Śląskie, służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem, w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

§ 11. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową, według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »