| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011r.

z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres 01.01.2010r. - 31.12.2010r

II Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan po zmianach : 400,00
Środki otrzymane : 0,00

Świadczeniobiorcy pobierający świadczenia pielęgnacyjne nie korzystali z ubezpieczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, z uwagi, iż korzystali z ubezpieczeń swoich członków rodziny.

III. Dział 852 Rozdz.85278 § 2010 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Plan według ustawy budżetowej: 0,00
Plan po zmianach : 432.131,00
Środki otrzymane: 432.130,46

Otrzymane środki w kwocie 432.130,46 zł zostały wykorzystane w 100% . Przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla 42 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w miesiącu maju do wysokości 6000 zł , wypłacono 120.600 zł . Pomoc zrealizowana została w różnej wysokości w zależności od stopnia szkód, 13 zasiłków dla poszkodowanych do 20.000,00 zł , wypłacono 178.500 zł , oraz 2 zasiłki dla poszkodowanych do 100.000,00 zł. wypłacono 133.030,46 zł.

IV. Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 – pomoc rodzinom rolników poszkodowanym w wyniku powodzi

Plan według ustawy budżetowej: 0,00
Plan po zmianach 13.000,00
Środki otrzymane :13.000,00

Otrzymaliśmy 13.000 zł na pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi , środki wypłacone były w 100%, pomoc otrzymało 6 rolników.

Dział 750 Administracja publiczna
Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 42.670 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury. Dotacja przekazana została w 100 % Urząd Wojewódzki. Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 32.489,49 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.701,51zł, 3.000zł na zakup zestawu komputerowego do USC, 1.000zł to koszt odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,479zł na zakup materiałów związanych z akcją kurierską świadczeniami na rzecz obrony . Kwota 32.320zł przeznaczona jest na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.339zł na zadania związane prowadzenie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 9.011zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. W ramach działu otrzymaliśmy również dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 8.988zł, z czego wykorzystaliśmy 8.951,79zł.Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Urzędu Statystycznego. Ze środków dotacji pokrywano koszty dodatków spisowych, nagród spisowych, pochodnych od nich oraz niezbędnych do przeprowadzenia spisu materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Od 01.01.2009r. nie otrzymujemy już środków na zatrudnienie osób zajmujących się obroną cywilną.Dotacja przekazywana była z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego. Przyznana kwota została wykorzystana na ten cel. W ramach działu otrzymaliśmy dotację na wynagrodzenie dla rzeczoznawców majątkowych za oszacowanie wartości strat po powodzi w budynkach, w których ich orientacyjna wartość przekroczyła kwotę 100.000zł.Takie opracowanie było warunkiem otrzymania przez poszkodowanych dotacji na usuwanie szkód w swoich gospodarstwach z budżetu państwa. Z przyznanej na ten cel dotacji 1.800zł wydano 1.714zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W 2010r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.700 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.446,20zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 253,80zł na pochodne od wynagrodzeń. W ramach działu przyznane zostały również środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 17.074zł. Kwota ta została wydana na wynagrodzenie członków komisji wyborczych 8.280zł, umowy-zlecenia na przeprowadzenie wyborów oraz pochodne od nich 6.284,24zł, zakup materiałow do wyborów 2.508,47zł. W dziale otrzymaliśmy również dotację na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów w wysokości 15.600,58zł.Przyznana na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja wynosiła 28.004zł i była przewidziana na dwie tury wyborów. Dotacja została wykorzystana na diety dla członków komisji wyborczych 7.095zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 4.831,32zł, materiały potrzebne do przeprowadzenia wyborów 2.289,32zł i usługi obce 1.384,94zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zadaniem nałożonym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2010r. dotacja na ten cel wyniosła 20.387,95zł. Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami
Dział 750 Administracja publiczna
Z zaplanowanej w budżecie kwoty 300zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2010r. zrealizowano w naszej gminie 184zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 9,20zł.Znaczne zmniejszenie kwot wpływów w tej pozycji budżetowej w porównaniu do lat poprzednich wiąże się z brakiem odpłatności za wydawane dowody osobiste od 01.01.2010r. Ponadto do budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 13.143,84zł wpłaconych na rachunek gminy nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizowała zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 700zł.Wykorzystanie dotacji na zakup kwiatów i zniczy wyniosło 669,29zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek Wojewody.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
Dział 600 Transport i łączność
W dniu 06.10.2009r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2009/2010. Uchwała Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 została podjęta w dniu 21.09.2010r.Na mocy tych uchwał Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienia i Powiat przekazał Gminie dotację na ten cel w wysokości poniesionych przez nią kosztów w 2010r. tj.88.481,15zł. Rozliczenie kosztu utrzymania zimowego dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 nastąpi w 2011r. W dziale Transport i łączność zgodnie z zawartym 24.09.2009r. porozumieniem realizowana była również inwestycja pn.”Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda Pod Bocianem do skrzyżowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul.Szkolną i Główną (ul.Św.Anny)”.Inwestycja, której koszt wyniósł 5.514.491,76zł, finansowana była w wysokości 2.531.400zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostałą część pokrywały gmina i powiat po połowie. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Biegier z Goczałkowic . Nadzór nad inwestycją pełniła Road-Skan-Expert. W ramach zadania wykonano:
- wymianę nawierzchni jezdni wraz częściową wymianą konstrukcji drogi oraz miejscowe poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m na długości 2 768 m
- wymianę krawężników na długości 3 573 m
- przebudowę chodników z płyt betonowych na kostkę betonową o grubości 6 cm i wjazdami do posesji grubości 8 cm na długości 2 768 m
- ciek uliczny wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi na długości 785 m
- przebudowę dwóch sztuk przepustów fi 500 pod drogą
- kanalizację deszczową i wymianę rur fi 300 i fi 400 na PCV wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi z włazami typu ciężkiego o łącznej długości 1216,50 m
- odtworzenie rów wraz z przebudową wjazdów na długości 1701 m
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale realizowane są dochody i wydatki związane z prowadzeniem powiatowego punktu zbiórki opon.Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu powiatu przewiduje kwotę dofinansowania w wysokości 27.200zł.Taka też kwota była zaplanowana w dochodach budżetu.Realizacja nastąpiła na podstawie faktycznie poniesionych na ten cel kosztów i wyniosła w 2010r. 26.859,90zł.Została wykorzystana na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej przy zbiórce opon oraz na załadunek i wywóz zebranych opon. Zestawienie planu dotacji oraz ich wykorzystania pokazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi
Dział 851 Ochrona Zdrowia
W ramach działu kwotę 18.830zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn.”Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”.Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy.Zadanie realizowane było systematycznie pięć razy w tygodniu . Beneficjentami z terenu naszej gminy były 3 osoby z upośledzeniem umysłowym w głębokim stopniu ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 2 spośród nich korzystały z wielospecjalistycznej opieki i transportu, a 1 osoba z usług Świetlicy Terapeutycznej.W ramach zajęć osoby korzystały z pomocy psychologa, logopedy, rehabilitacji, kinezy oddechowej, hydroterapii, hipoterapii, dogoterapii, pomocy neurologa.W ramach dotacji gmina proporcjonalnie partycypowała w całkowitych kosztach funkcjonowania ośrodka. Kwotę 5.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożyczało nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. W 2010r. z tej formy pomocy skorzystało 350 rodzin, w tym 41 z Goczałkowic-Zdroju.Prowadzone były wizyty w domach chorych.Łącznie zrealizowano około 1550 wizyt.W 2010r. opieką hospicyjną objęto 100 chorych na chorobę nowotworową, w tym 10 osób terenu Goczałkowic-Zdroju. Za przekazaną kwotę dotacji zakupiono leki i materiały opatrunkowe oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.Całkowity koszt zadania wynosił 279.426zł. Kwota 5.000zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn.”Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”.Stowarzyszenie prowadziło systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie.Poprzez realizację zadania umożliwiono osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie.Zadaniem objętych były 2 osoby z naszej gminy.Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup materiałów do terapii , energię i dowóz uczestników.Całkowity koszt zadania wyniósł 596.200zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale zaplanowano dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie wyłoniono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizację, która organizuje kolonie letnie. Odbyły się one na przełomie lipca i sierpnia w Cieszynie Drawskim. Skorzystało z tej formy wypoczynku 53 dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł 53.360,92zł. Zadanie współfinansował WFOŚiGW.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym realizowane jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju, które realizowało podjętą w maju 2003r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendium z budżetu gminy dla studentów mieszkających na terenie Goczałkowic-Zdroju poprzez Parafialny Fundusz Stypendialny. Cała zaplanowana i przekazana dotacja wynosiła 5.000zł. Fundusz wypłacił 236 stypendiów w okresie 0d września do grudnia 2010r. 18 stypendystom. W 2010r. wypłacano również stypendia ze środków otrzymanych z programu „Równe szanse” Fundacji im.Stefana Batorego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowaną kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju na „Międzynarodowe warsztaty muzyczne”.Nie została ona wydana ze względu na nie podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem. Wszystkie te dotacje przekazywane były na podstawie przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju na zakup sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami , sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, etyliny, oleju napędowego oraz części do samochodów i motopomp.Cała dotacja wyniosła 17.500zł.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2010.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W 2010r. realizowano inwestycję pn.”Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej,Krótkiej,Parkowej i Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju”. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.140.628,89zł.Wykonawcą inwestycji była firma Instal-Bratek a funkcję inspektora nadzoru pełnił Road-Skan-Ekspert Pszczyna.Poniesione w 2010r. wydatki wyniosły 1.140.598,88zł. Inwestycja współfinansowana została pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 897.839,09zł oraz środkami z umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 224.459,79zł. Obejmowała ona budowę wodociągu o łącznej długości 2 779,37mb oraz 55 podłączeń do budynków. Ponadto przejęto wybudowane przez dwóch inwestorów przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Szkolnej za łączną kwotę 45.300zł. W dziale umiejscowiona jest również współfinansowana środkami dotacji z WFOŚiGW inwestycja pn.””Usuwanie skutków gwałtownych opadów na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” w 2009r.Zadanie polegało na naprawie i czyszczeniu kanalizacji sanitarnej, uszczelnianiu studzienek kanalizacyjnych, naprawie systemów monitorujących w przepompowniach, naprawie radiowego systemu przepompowni,wymianie zalanych pomp.Na zadanie zaplanowano kwotę 524.666zł, z czego dotacja z WFOŚiGW stanowiła 277.332,69zł. W 2010r. wydano na ten cel 489.178,84zł. Za kwotę 18.641,60zł zakupiono pompy i urządzenia fakturujące do AZK .Koszty zostały podzielone w działach związanych z obsługą kanalizacji sanitarnej i dostarczania wody.

Dział 600 Transport i łączność
Inwestycja pn. .”Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda Pod Bocianem do skrzyżowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul.Szkolną i Główną (ul.Św.Anny)” została omówiona wcześniej.W ramach inwestycji została położona nakładka na drodze gminnej- ulicy Św.Anny.Koszt 43.948,44zł. Gmina przekazała Powiatowi kwotę 1.500.282,99zł swojego udziału w tej inwestycji zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój na realizację tej inwestycji. W dziale znajdują się również środki na sporządzenie projektu ul.Źródlanej.Przetarg na jego wykonanie wygrała firma Drogród Ćwiklice za kwotę 59.633,60zł. Na inwestycję posiadamy wymagane pozwolenie na budowę. W ramach usuwania skutków powodzi, jaka miała miejsce w 2010r. zaprojektowano i wybudowano most na ulicy Stawowej.Koszt tej inwestycji wyniósł 1.196.434,98zł, z czego kwota 1.074.204zł pochodzila z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna
Z zaplanowanej kwoty 5.000zł wydano 4.941zł na zakup brakującego wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale zaplanowano kwotę 378.055zł na termomodernizację Przedszkola Nr 1. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane przez WFOŚiGW dotacją w kwocie 7.081zł i pożyczką w kwocie 212.502zł.Zadanie polegało na wymianie grzejników, zaworów termostatycznych, dociepleniu ścian, dachu, wymianie okien i drzwi.w 2010r. wydano na ten cel 489.826,45zł. Nie wydano w 2010r. zaplanowanej kwoty 100.000zł na kanalizację deszczową w ul.Azaliowej. W ramach usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w 2010r. wydano kwotę 489.826,45zł na kanalizację deszczową w ul.Powstańców Śląskich. Środki na tę inwestycję w wysokości 395.549zł pochodziły z budżetu państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach działu zaplanowano kwotę 301.710zł na termomodernizację budynku Gminnego centrum Kultury w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.Uzdrowiskowej 61. Inwestycja była współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w wysokości 91.070zł i pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 139.560zł.Obejmowała swoim zakresem wymianę grzejników, kotła, stolarki okiennej,drzwiowej.W 2010r. wydano na ten cel 288.287,55zł.Za kwotę 13.420zł sporządzony został przez firmę Epibud z Pszczyny projekt rewitalizacji budynku Górnik, dzięki któremu możliwe było wystąpienie o dotację z Ministerstwa Kultury na remont werandy od strony biblioteki oraz udział w konkursie organizowanym przez Pszczyńską Lokalną Grupę Działania , w którym Gmina pozyskała dotację z funduszy europejskich na rewitalizację budynku Górnik w 2011r. Udział gminy w projekcie polegającym na przebudowie zabytkowej werandy i wejścia do budynku wraz z windą dla niepełnosprawnych od strony biblioteki , współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury wyniósł 72.033,62zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Wydatki inwestycyjne w tym dziale w łącznej wysokości 56.261,87zł wiązały się z realizacją zaplanowanego w budżecie zakupu kabiny stadionowej dla rezerwowych zawodników oraz monitoringiem obiektu GOSiR.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2010r.

Projekty inwestycyjne

Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.
1. Adaptacja zabytkowego budynku Górnik dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011
łączne nakłady finansowe 1.420.000
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0
wartość zadania w roku 2010 1.120.000
środki zagraniczne 500.000
środki krajowe 620.000
wartość zadania w roku 2011 300.000
środki zagraniczne 0
środki krajowe 300.000

Plan po zmianie 27.04.2010r.
1.Adaptacja zabytkowego budynku Górnik dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011
łączne nakłady finansowe 1.420.000
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0
wartość zadania w roku 2010 40.000
środki zagraniczne 0
środki krajowe 40.000
wartość zadania w roku 2011 1.380.000
środki zagraniczne 500.000
środki krajowe 880.000

Plan po zmianie z dnia 21.09.2010r.
1.Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011
łączne nakłady finansowe 762,500
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0
wartość zadania w roku 2011 762.500
środki zagraniczne 470.000
środki krajowe 292.500

Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.
2.Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2006-2012
łączne nakłady finansowe 4.955.528
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 255.528
wartość zadania w roku 2010 200.000
środki zagraniczne 0
środki krajowe 200.000
wartość zadania w roku 2011 2.000.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.000.000
wartość zadania w roku 2012 2.500.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.500.000

Plan po zmianie 06.07.2010r.
2. Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2006-2012
łączne nakłady finansowe 4.955.528
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 255.528
wartość zadania w roku 2011 2.200.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.200.000
wartość zadania w roku 2012 2.500.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.500.000

Projekty nieinwestycyjne
Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.
1.Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój jednostka odpowiedzialna za realizację programu- Ośrodek Pomocy Społecznej okres realizacji 2008-2010
łączne nakłady finansowe 247.428
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 155.897,65
wartość zadania w roku 2011 91.530,35
środki zagraniczne 77.800,25
środki krajowe 13.730,10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony został w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 215, poz.1664) w 2010r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania gminnego funduszu, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stały się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami i budżetu gminy i zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z opłat i kar za korzystanie środowiska ,zostały zaplanowane i są realizowane w budżecie gminy.

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2010 .
Na dzień 31.12.2010r. przypadające do spłaty zobowiązania gminy wyniosły 8.031.417,32 zł. Na taką kwotę składają się zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki preferencyjne 8.031.417,32zł w tym:
1.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 425.177,83zł
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-IV etap w wysokości 268.000zł
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.526.037,10zł
4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.710.000zł
5. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.731.778,00zł
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 173.573,30zł
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 88.770,00zł
8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 210.242,00zł
9. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowiskowej w wysokości 897.839,09zł

W 2010r. spłaciliśmy:
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-I etap w wysokości 29.325zł
- pożyczkę z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 540.100zł
- pożyczkę z WFOŚiGw na niską emisję-III etap w wysokości 10.597zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Krzyżanowskiego 25.518,50zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 100.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródlana 20.000zł
- kredyty z BOŚ 1.088.222zł

WFOŚiGW umorzył Gminie 50% pożyczki zaciągniętej w 2007r. na budowę wodociągu ul.Krzyżanowskiego,Górna, Poprzeczna.Kwota umorzenia 390.742,50zł. Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 6 do sprawozdania. W 2010r. powiększyliśmy zadłużenie o nową pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 91.070zł, pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 212.502zł, pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowiskowej w wysokości 897.839,09zł. W 2010r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie w ramach linii kredytowej. Zgodnie z art.121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157. poz.1241 z późn.zm.) w latach 2010-2013 obowiązuje art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), według którego dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy w na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2010r. wyniósł 20,70%. Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże ustawy spłata w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wynosił 6,24%. Wskaźniki są zachowane. Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.XLS

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w okresie od 01.01.2010-31.12.2010r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.XLS

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2010r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik4.XLS

Zestawienie dochodów i wydatków związanychz realizowanymi na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2010r.

Zastępca Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »