| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz.U.Woj. Śl. Nr 251, poz. 3872 z 2010r.).

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/285/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 4 otrzymuje brzmienie:

"1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny.

2.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3.Wysokość dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektora.

4.Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala Zarząd Powiatu Raciborskiego w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

5.Dodatek motywacyjny może zostać przyznany:

1)dla nowo zatrudnionego nauczyciela w danej szkole - po 4 miesiącach pracy,

2)dla powołanego po raz pierwszy dyrektora - po 2 miesiącach pełnienia funkcji.

6.Dodatek motywacyjny może być przyznany na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

7.W razie realizacji przez szkołę lub placówkę projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, wysokość dodatku motywacyjnego dla osób, o których mowa w ust. 2 – 4 zaangażowanych w realizację tego projektu, może być wyższa niż określona w ust. 2 - 4.

8.Dodatek, o którym mowa w ust. 7 może wynosić maksymalnie 2 500 zł miesięcznie."

2)§ 5 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest stopień realizacji następujących zadań:

1)uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów kończących etapy edukacyjne albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

b) umiejętne i skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej pomocy i opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, przy stałej współpracy z rodzicami i instytucjami świadczącymi pomoc socjalną;

2)wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

3)zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów,

c) udział w pracach komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi formami aktywności uczniowskiej na terenie szkoły,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) tworzenie dobrego klimatu pracy i właściwych stosunków międzyludzkich,

g) prowadzenie zajęć otwartych oraz przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

h) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

i) zaangażowanie w realizację programów europejskich;

4)szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności obowiązków kierowniczych,

5)realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w tym m.in.:

a) zaangażowanie w promocję szkoły/placówki,

b) zaangażowanie w proces rekrutacji uczniów do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

6)praca społeczna i związkowa na rzecz środowiska szkolnego."

3)§ 6 otrzymuje brzmienie:

„Podstawą przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:

1)umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły lub placówki:

a) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły lub placówki,

b) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,

c) właściwe planowanie budżetu szkoły lub placówki oraz monitorowanie jego wykonania okresach miesięcznych;

2)sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły lub placówki:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi,

c) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły lub placówki na zewnątrz,

f) podejmowanie działań mających na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy,

g) podejmowanie współpracy z partnerem zagranicznym,

h) właściwa współpraca z organem prowadzącym;

3)efektywność w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły lub placówki:

a) osiągnięcia uczniów szkołylub placówki: naukowe, sportowe, artystyczne,

b) poszerzona oferta szkoły lub placówki poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły lub placówki poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e) obecność szkół/placówek w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno – kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z organami szkoły/placówki.”


4)§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się według poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1

Dyrektor szkoły wszystkich typów liczącej do 25 oddziałów

1000

2000

2

Dyrektor szkoły wszystkich typów liczącej 26 oddziałów i więcej

1300

2300

3

Dyrektor: a) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,

1000

2000

4

Dyrektor: a) Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, c) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu

800

1800

5

Wicedyrektor szkoły/ placówki wszystkich typów:

Od 30 % do 70 % stawki dodatku funkcyjnego dyrektora

6

Kierownicy: a) szkolenia praktycznego (w Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu) b) świetlicy szkolnej z dożywianiem (w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu) c) warsztatu szkolnego (w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu) d) kierownik internatu (w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach)

Od 20 % do 50 % stawki dodatku funkcyjnego dyrektora

7

Nauczyciel doradca metodyczny

500 - 700

8

Koordynator doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli

200 - 400

9

Koordynator gimnastyki korekcyjnej

500 - 700

10

Wychowawca oddziału młodzieżowego

90

11

Wychowawca oddziału dla dorosłych

80

12

Opiekun stażu za każdego nauczyciela

30

5)§ 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi za pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.


2. Ustala się miesięczny dodatek za pracę w trudnych warunkach pracy w złotych w oparciu o rodzaj prowadzonych zajęć oraz posiadany stopień awansu zawodowego w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli:

Warunki trudne

Stopień awansu zawodowego nauczyciela

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

1

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

210

240

300

330

2

Zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych

95

115

155

175

3

Zajęcia dydaktyczne w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych

95

115

155

175

4

Zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

400

450

600

635

5

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

250

300

350

400

6

Badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach – psychologiczno – pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

55

65

85

95

3. Ustala się dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 40 zł miesięcznie bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za trudne i uciążliwe warunki, nauczyciel zachowuje prawo do obydwu dodatków."

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr VIII/77/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Powiat Raciborski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »